Motie Ouwehand over funda­menteel onderzoek naar natuurlijk gedrag en fysi­o­logie van vissoorten


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Nota Dierenwelzijn een vervolgonderzoek is aangekondigd naar het natuurlijk gedrag en de fysiologie van enkele in Nederland gekweekte vissoorten in relatie tot houderijomstandigheden;

constaterende, dat op basis van dit onderzoek randvoorwaarden zullen worden opgesteld voor de aquacultuur en dat de minister heeft aangegeven dat de vijf vrijheden van Brambell, waaronder de mogelijkheid tot het vertonen van natuurlijk gedrag, daarbij het wettelijk kader zullen vormen;

overwegende, dat bij onderzoeken naar meer diervriendelijke houderijsystemen veelal wordt uitgegaan van bestaande systemen in plaats van de basisbehoeften van het desbetreffende dier;

overwegende, dat fundamenteel onderzoek nodig is om de natuurlijke basisbehoeften van de verschillende vissoorten in kaart te kunnen brengen;

verzoekt de regering om het aangekondigde onderzoek naar het natuurlijk gedrag en de fysiologie van de verschillende vissoorten die in Nederland gekweekt worden een fundamenteel karakter te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD