Motie Ouwehand over een plan voor het reali­seren van de ammo­ni­ak­doel­stel­lingen


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het generieke ammoniakbeleid niet op korte termijn zal

leiden tot de noodzakelijke daling van de ammoniakdepositie op kwetsbare

natuurgebieden;

constaterende, dat de ruimte die aan veehouderij geboden wordt om de

toegestane ammoniakdepositie te verhogen middels het interimtoetsingskader

ammoniak, de noodzakelijke daling van de landsbrede

ammoniakdepositie zelfs zal vertragen;

concluderende, dat hierdoor nationale en Europese doelstellingen ten

aanzien van het natuurbeleid onder druk komen te staan;

overwegende, dat een aanpak van het probleem bij de bron het meest

efficiƫnt en effectief zal zijn en dat dit een reductie van de veestapel

behelst;

verzoekt de regering een plan te ontwikkelen voor het realiseren van de

ammoniakdoelstellingen waarbij de reductie van de veestapel als

uitgangspunt dient,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD