Motie Ouwehand over een brede maat­schap­pe­lijke discussie over de wense­lijkheid van de ontwik­keling en vestiging van groot­schalige inten­sieve veehou­de­rij­be­drijven in Nederland


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ontwikkeling en vestiging van grootschalige intensieve veehouderijbedrijven veelal op grote weerstand stuit bij burger en agrarische ondernemers in plattelandsgemeenten;

overwegende, dat de vestiging van grootschalige intensieve veehouderijbedrijven een ongewenste ontwikkeling is, temeer omdat hiermee eerder een toename dan een afname van het aantal dieren in Nederland wordt veroorzaakt;

verzoekt de regering een brede maatschappelijke discussie te starten over de wenselijkheid van de ontwikkeling en vestiging van grootschalige intensieve veehouderijbedrijven in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD