Motie Ouwehand over een overzicht van alle hekken en rasters binnen de EHS


26 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse natuurgebieden in hoge mate aan versnippering onderhevig zijn, onder meer als gevolg van aangelegde hekken en rasters;

overwegende, dat rasters en hekken belemmerend werken voor wandelaars en andere natuurliefhebbers;

overwegende, dat rasters en hekken het natuurlijke trekgedrag van dieren hindert en dat dit binnen de Ecologische Hoofdstructuur niet zou mogen zonder noodzaak;

verzoekt de regering te komen met een overzicht van alle hekken en rasters binnen de EHS en te komen tot een beleid om hekken en rasters versneld terug te dringen voor zo ver die niet aantoonbaar noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid of het voorkomen van schade aan landbouw- en woonpercelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP, VVD