Motie Ouwehand over een evaluatie van de open­stel­lings­re­geling voor land­goe­deren


26 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel wandelaars hinder ondervinden van al dan niet bewust aangebrachte obstakels (zoals omgezaagde bomen) en slecht opengestelde paden op landgoederen die onder de openstellingsverplichting van de Natuurschoonwet vallen;

constaterende, dat onvoldoende bekend is of landgoedeigenaren adequaat worden gecontroleerd, geverbaliseerd en gesanctioneerd wat betreft hun openstellingspraktijk;

constaterende, dat een deugdelijke protocol ontbreekt om landgoederen te beoordelen op hun openstellingspraktijk;

verzoekt de regering de openstellingsregeling voor landgoederen en de naleving, controle en sanctionering daarvan spoedig te evalueren en de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, GL, PvdA, SGP, VVD