Motie Ouwehand: inzicht in de hand­having van de Nb-wet door het bevoegd gezag


24 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) in 2005 is verschoven van het Rijk naar de provincies,

constaterende, dat de Kamer geen zicht heeft op de toetsing van activiteiten aan de Nb-wet, zowel voorafgaand aan deze overdracht als daarna,

verzoekt de regering, inzicht te verschaffen in de handhaving van de Nb-wet door het bevoegd gezag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen