Motie Ouwehand: geen zout­winning onder de Waddenzee toestaan


11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een Natuurbeschermingswetvergunning heeft afgegeven aan Frisia Zout Bv voor zoutwinning onder de Waddenzee,

constaterende dat de verzakking naar aanleiding van zoutwinning onder land vele malen ernstiger blijkt uit te vallen dan gepland, en dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit voor boringen onder het Wad ook het geval zal zijn,

gelet op de mondiaal belangrijke status van het Waddengebied als Natura 2000 gebied en Werelderfgoed,

constaterende, dat de afname van wadplaten of de verandering van de sedimentsamenstelling van de wadplaten nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogelsoorten zoals de kanoet, terwijl de Vogel- en Habitatrichtlijn voorschrijft dat er in plaats van natuurbedreigende, juist natuurherstellende werkzaamheden verricht zouden moeten worden, om te zorgen dat de habitat van de kanoet verbetert,

verzoekt de regering de vergunning om te boren naar zout in het Waddengebied in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen