Motie: respecteer scha­lieg­as­vrije provincies, geen scha­lieg­aswinning bij grond­wa­ter­ge­bieden


11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat boringvrije zones door de provincie worden aangewezen om bewoond gebied, natuurgebieden en waterwingebieden te beschermen;

overwegende dat strategische grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) worden aangewezen;

verzoekt de regering om boringvrije zones die door provincies zijn aangewezen en strategische grondwatervoorraden vooraf uit te zonderen van schaliegaswinning over de volledige diepte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Van Tongeren
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, 50PLUS, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GL, GrBvK, GrKÖ, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: stop met onderzoek naar schaliegas, investeer in duurzame energie

Lees verder

Motie Ouwehand: geen zoutwinning onder de Waddenzee toestaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer