Motie Ouwehand/Duyvendak over repa­ra­tie­wet­geving in de Wet Ammoniak en Veehou­derij


20 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat twee recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, waaronder die van 11 oktober 2006 (200602168/1), uitwijzen dat de Wet ammoniak en veehouderij geen deugdelijke bescherming biedt aan verzuringsgevoelige gebieden op minder dan 250 meter van veehouderijbedrijven;
constaterende, dat hierdoor in strijd met de bedoeling van de wetgever schadelijke ammoniakemissies kunnen toenemen;
overwegende, dat dit gat niet wordt verholpen door de voltooide wetswijziging van 1 februari 2006 (wijziging art. 3 lid 3 WAV) aangezien artikel 6 in de genoemde uitspraak bepalend is;
overwegende, dat snel handelen is geboden om deze omissie te verhelpen;
verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn tot reparatiewetgeving te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Duyvendak


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD