Motie Ouwehand c.s. over het niet strijdig mogen zijn van mili­eu­ver­gun­ningen met de Natuur­be­scher­mingswet


20 december 2006
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat zowel natuur, bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij, als natuur bedoeld in de Natuurbeschermingswet bescherming tegen ammoniakemissies geniet, welke worden veroorzaakt door de veehouderij;
constaterende, dat milieuvergunningen niet mogen worden verleend welke strijdig zijn met de WAV, maar wel milieuvergunningen mogen worden verleend welke strijdig zijn met de Natuurbeschermingswet;
overwegende, dat dit onnodige onduidelijkheid geeft over de geldende natuurbeschermingsregels;
verzoekt de regering de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken om aan te verlenen milieuvergunningen de eis te stellen dat deze niet strijdig mogen zijn met de Natuurbeschermingswet, bijvoorbeeld door de Natuurbeschermingswet te vermelden in artikel 8.9 van de Wet milieubeheer,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD