Motie van Velzen c.s. over bila­terale en multi­la­terale afspraken over het invoeren van een kero­si­netaks


20 december 2006
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de luchtvaart een grote bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen;
van mening, dat ook de luchtvaart een bijdrage moet leveren aan het klimaatbeleid dat de reductie van broeikasgassen tot doel heeft;
constaterende, dat de minister van Verkeer en Waterstaat eerder aangaf (22 112, stuk nr. 49) dat het mogelijk is om via bilaterale en multilaterale afspraken te komen tot een kerosinetaks op buitenlandse vluchten voor luchtvaartmaatschappijen;
verzoekt de regering bilaterale en multilaterale afspraken te maken over het invoeren van een kerosinetaks,
en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen
Van der Ham
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, PVV, VVD