Motie Ouwehand c.s. over het ongedaan maken van het amen­dement-Ormel c.s.


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het amendement-Ormel c.s. (30 401, nr. 9) is gesteld dat het niet wenselijk zou zijn om in de toekomst regelgeving op te stellen voor het transport van dieren, die strenger is dan de Europese regelgeving;

constaterende, dat het aannemen van dit amendement ertoe heeft geleid dat het stellen van aanvullende dierenwelzijns- en diergezondheidsregels voor bijvoorbeeld het vervoer van levende slachtvarkens naar Rusland niet mogelijk is;

verzoekt de regering het amendement-Ormel c.s ongedaan te maken door artikel 60 op te nemen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, om zo krachtens algemene maatregel van bestuur regels te kunnen stellen omtrent het vervoer van dieren, die verder gaan dan Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent
Van der Ham
Van Velzen


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD