Motie Ouwehand c.s. over het meenemen van preven­tieve maat­re­gelen tegen muskus­rat­ten­gra­verij bij groot onderhoud aan bestaande water­ke­ringen


23 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat mogelijke graafschade aan dijken een van de belangrijkste overwegingen is voor het structureel bestrijden van muskusratten;

overwegende, dat bestendigheid van dijklichamen tegen muskusrattengraverij door anticiperende maatregelen makkelijk in het bestaande beleid van dijkrenovaties geïmplementeerd kan worden;

overwegende, dat preventieve maatregelen zoals het aanbrengen van beschoeiingen, gevlochten gaas langs kwetsbare delen of betonnen voeten voor dijklichamen, een duurzaam en daarmee op termijn goedkoper alternatief vormen voor het bestrijden van schade aan dijken door muskusratten;

verzoekt de regering bij ontwerp en aanleg van nieuwe waterkeringen en bij groot onderhoud aan bestaande waterkeringen preventieve maatregelen tegen muskusrattengraverij zo veel mogelijk mee te (laten) nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Jansen
Jacobi


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SP

Tegen

PVV, SGP, VVD