Motie Ouwehand c.s. over concre­ti­seren van de instand­hou­dings­doelen


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de instandhoudingsdoelen zoals geformuleerd in de conceptaanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden te weinig houvast bieden voor het opstellen van de beheerplannen, omdat een kwalitatieve en/of kwantitatieve formulering van de doelen in veel gevallen ontbreekt, evenals een einddatum waarop de doelen moeten zijn bereikt;

verzoekt de regering de instandhoudingsdoelen op deze punten te concretiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dibi
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV