Motie: Beperken het aantal trans­porten met kalveren


14 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving geconstateerd heeft dat de insleep van dierziekten via kalvertransport hoog is en daarmee een risico vormt voor de volks- en diergezondheid,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees plan van aanpak voor regionalisering en het beperken van het aantal transporten met kalveren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen