Amen­dement Thieme: waarmee wild­be­hee­rene­heden geen wette­lijke status hebben in de wet


5 juni 2015

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van wildbeheer-eenheid.

II In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: artikel 3.13, tweede lid,.

III Artikel 3.12, vijfde lid, vervalt.

IV Artikel 3.13 vervalt.

V In artikel 3.14, zesde lid, vervalt: een wildbeheereenheid of.

VI Artikel 3.15 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid vervalt: een wildbeheereenheid of. 2. In het vierde lid vervalt: aan een wildbeheereenheid of.

VII In artikel 3.16, eerste lid, vervalt: of wildbeheereenheden.

VIII In artikel 3.26, tweede lid, onderdeel c, vervalt: en lid is van de wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen.

Toelichting

Dit amendement waarborgt de keuzevrijheid van een provincie om het faunabeleid door andere samenwerkingsverbanden dan wildbeheereenheden te laten voorbereiden of uit te voeren. Wildbeheereenheden kunnen deze taken die het wetsvoorstel hen toedicht nog steeds uitvoeren, maar door dit amendement heeft dit geen formele basis in de wet. Wildbeheereenheden bestaan per definitie (ook) uit jagers. De provincie moet de keuze hebben om faunabeleid te laten voorbereiden en/of uitvoeren door anderen. Het ligt daarbij niet in de rede om wildbeheereenheden een wettelijke status te geven.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, PvdA