Amen­dement Thieme: dat regelt dat de jacht niet toege­staan is in gebieden die op grond van artikel 2.1 zijn aange­wezen als Natura 2000-gebieden


5 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 34

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. De uitoefening van jacht vindt niet plaats in gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 2.1 van deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de jacht niet wordt toegestaan in gebieden met een Natura 2000-status. Met dit amendement wordt het huidige beschermingsniveau vanuit de Flora- en faunawet gecontinueerd. Natura 2000-gebieden moeten bepaalde soorten en hun leefgebieden bescherming bieden, met als doel verdere achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan. De indiener is van mening dat het openen van de jacht in Natura 2000-gebieden geen redelijk doel dient en een sterk verstorend effect heeft op de aanwezige natuurwaarden. Als de natuur ergens met rust gelaten zou moeten worden, dan is dat in deze internationaal beschermde natuurgebieden. Jacht wordt slechts uitgeoefend voor het plezier van de jager, zonder enige noodzaak. Dit amendement laat afschot voor andere doeleinden dan het plezier van de jager buiten beschouwing.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, 50+, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, D66, PvdA

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer