Amen­dement Thieme: dat regelt dat het fauna­be­heerplan ook door een andere orga­ni­satie dan de fauna­be­heer­eenheid kan worden opgesteld


5 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.12, eerste lid, wordt «, opgesteld door de» vervangen door «dat kan worden opgesteld door een» en wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor zover het faunabeheerplan niet wordt opgesteld door een faunabeheereenheid zijn het derde tot en met het negende lid, alsmede de artikelen 3.13, eerste en derde lid, 3.15, tweede, derde en vierde lid, en 3.16, eerste lid, van overeenkomstige toepassing op de opsteller van het faunabeheerplan.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het faunabeheerplan ook door een andere organisatie dan de faunabeheereenheid kan worden opgesteld. Het wetsvoorstel verplicht provincies met een faunabeheereenheid te werken. Dit is een wijziging ten opzichte van de Flora- en faunawet, waarin de faunabeheereenheid optioneel was. Faunabeheereenheden kunnen met dit amendement de rol die het wetsvoorstel hen toedicht nog steeds uitvoeren, maar de provincie heeft, indien dit amendement wordt aangenomen, de beleidsvrijheid om zelf een faunabeheerplan te schrijven, of dat aan een andere organisatie dan de faunabeheereenheid uit te besteden.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen