Amen­dement Thieme: dat regelt dat “ter voor­koming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade” niet langer een grondslag geeft voor een afschot­vrij­stelling


25 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 159

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.14, vierde lid, wordt «in het lopende of daarop volgende jaar dreigende» vervangen door: directe.

Toelichting

Dit amendement regelt dat «ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade» niet langer een grondslag geeft voor een afschotvrijstelling. Deze grondslag is in strijd met het Europese recht (de Vogelrichtlijn). Ingevolge het amendement kan een afschotvrij-stelling alleen worden verleend ter voorkoming van directe schade.

Een regeling inzake beheer en schadebestrijding, waarbij ook geschoten kan worden op Europeesrechtelijk beschermde soorten, zal moeten voldoen aan de Europeesrechtelijke vereisten (Vogelrichtlijn). Belangrijke landbouwschade kan bijvoorbeeld een grond zijn voor het toelaten van uitzonderingen op de Europeesrechtelijke soortenbescherming, maar dan moet het afschot daadwerkelijk dienen om dergelijke belangrijke schade te voorkomen (causaal verband-vereiste), moeten alternatieven ontbreken (bijv. verjaging) en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar gebracht worden. Jurisprudentie van de Hoge Raad bevestigt het belang van het causaal verband vereiste (Hoge Raad, 3 feb. 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG4817).

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, PvdA