Amen­dement Thieme: dat jacht niet plaats­vindt vanuit voer­tuigen, vaar­tuigen en lucht­vaar­tuigen


25 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 149

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.19 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:3a. Het is verboden de jacht uit te oefenen vanuit voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen.
2. In het vijfde lid vervalt onderdeel c.

Toelichting

In artikel 3.19, vijfde lid van de Wet natuurbescherming is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld over de uitoefening van jacht. De regels kunnen onder andere een verbod om de jacht uit te oefenen vanuit voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen behelzen. Dit amendement regelt dat het in ieder geval verboden is om de jacht uit te oefenen vanuit voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen.

Jacht vanuit voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen verhoogt het risico dat dieren aangeschoten worden. Ter bescherming van het dierenwelzijn dienen deze middelen niet te worden toegestaan.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA