Amen­dement Thieme: dat regelt dat de jacht niet plaats­vindt in gebieden die zijn aange­wezen op grond van artikel 1.10 van de Wet Natuur­be­scherming


5 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. De uitoefening van jacht vindt niet plaats in gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 1.10, tweede en derde lid, van deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de jacht niet wordt toegestaan in natuurge-bieden die beschermd zijn als onderdeel van natuurnetwerk Nederland of als bijzonder provinciaal natuurgebied. Hiermee wordt het huidige beschermingsniveau vanuit de Flora- en faunawet gecontinueerd. De indiener is van mening dat het openen van de jacht in beschermde gebieden geen redelijk doel dient en een verstorend effect heeft op de aanwezige natuurwaarden.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen