Amen­dement Thieme: dat regelt dat de vergun­nings­plicht voor bescha­diging van planten en verstoring van beschermde dier­soorten gehand­haafd blijft


5 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

II Artikel 3.11 vervalt.

III In artikel 3.29, eerste lid, vervalt: en de krachtens artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding,.

IV In artikel 7.8 vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,.

V In artikel 10.13, onderdeel B, onder 2, vervalt: 3.11, eerste lid, onder-delen b en c,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunningsplicht voor het beschadigen van planten of het verstoren van beschermde diersoorten ook in de nieuwe wet gehandhaafd blijft. Het wetsvoorstel regelt enkel een meldingsplicht. Dit biedt onvoldoende bescherming tegen beschadiging of verstoring van beschermde flora en fauna.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen