Amen­dement Thieme: waarmee de jacht met roof­vogels uit de wet gehaald wordt


5 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van valkeniersakte.

II In artikel 3.19, eerste lid, vervalt onderdeel c.

III In artikel 3.28 vervallen het eerste en tweede lid.

IV Artikel 5.4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid wordt «, een jachtakte of een valkeniersakte» vervangen door: of een jachtakte. 2. Het vijfde lid vervalt. 3. In het zesde lid vervalt: of de valkeniersakte.

V Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt: een valkeniersakte of van andere. VI In artikel 7.2 vervalt na «3.28,» de zinsnede: eerste, tweede,.

VII In artikel 9.5 vervalt het derde lid.

VIII In artikel 10.13, onderdeel C, onder 2, vervalt na «3.28,» de zinsnede: eerste,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat jacht met roofvogels niet meer wordt opgenomen in de wet. Doordat specifieke wettelijke normen voor huisvesting en verzorging ontbreken, kan het welzijn van deze vogels niet worden gegarandeerd. Uit onderzoek blijkt dat roofvogels veel ruimte nodig hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen ontplooien. De valkenier hoeft hier niet in te voorzien en is vrij te kiezen voor aange-bonden huisvesting, dwang tijdens training en handopfok. Natuurlijke voortplanting onder dergelijke onnatuurlijke omstandig-heden komt moeilijk of niet tot stand. Dat betekent dat het aanbod van daadwerkelijk in gevangenschap gefokte roofvogels vele malen kleiner is dan de vraag, hetgeen illegale wildvang uit de natuur in de hand werkt.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA, SP