Amen­dement Ouwehand/Wassenberg over het schrappen van konijnen en hazen van de lijst vrij bejaagbare soorten


10 december 2020

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN WASSENBERG

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D Artikel 3.20, tweede lid, onderdelen d en e, vervallen.

Toelichting

Op de herziene Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren, die in november 2020 is vastgesteld, zijn de Nederlandse algemene inheemse soorten haas (Lepus europaeus) en konijn (Oryctolagus cuniculus) als bedreigd opgenomen. De aantallen van deze twee diersoorten zijn sinds de tweede helft van de vorige eeuw met 60 tot 70 procent afgenomen.

Op dit moment echter zijn hazen en konijnen nog vrij bejaagbare soorten. De indieners vinden dat de jacht op de haas en het konijn niet te rijmen is met de bedreigde status van deze soorten. De indieners willen met het amendement voorkomen dat deze de haas en het konijn uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Gezien de afname van de populatie, stellen de indieners voor om de haas en het konijn beter te beschermen door ze te schrappen van de wildlijst (de lijst van vrij bejaagbare soorten).

Ouwehand

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen