Amen­dement Ouwehand: projecten alleen als de instand­hou­dings­doel­stel­lingen zijn bereikt


16 april 2014

AMENDEMENT VAN HET LID Ouwehand

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia Na artikel 19kg wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19kga
Projecten of andere handelingen ingevolge het programma, bedoeld in artikel 19kg, eerste lid, vinden slechts doorgang indien de in dat artikel bedoelde instandhoudingsdoelstellingen zijn

Toelichting
Met dit amendement wordt geregeld dat plannen en projecten behorende bij de PAS, slechts doorgang kunnen vinden als de instandhoudingsdoelen zijn bereikt. Artikel 6 van de Europese Natura 2000-richtlijn (92/43/EEG) verplicht lidstaten passende maatregelen te nemen om te zorgen dat de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert. Tenslotte is het hoofddoel van de Vogel- en Habitatrichtlijnen om de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen te herstellen en te behouden

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, SP, SGP, ChristenUnie, PVV, GrBvK, VanVliet, 50+