Amen­dement Ouwehand: Ontwik­ke­lings­ruimte alleen weggeven als instand­hou­dings­doelen zijn bereikt


16 april 2014

AMENDEMENT VAN HET LID Ouwehand

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 19km, eerste lid, na onderdeel g een slotzin toegevoegd, luidende: Ontwikkelingsruimte wordt slechts toegedeeld indien de instandhoudingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 19kg, zijn verwezenlijkt.

Toelichting
Met dit amendement wordt geregeld dat ontwikkelingsruimte, behorende bij de PAS, slechts doorgang kunnen vinden als de instandhoudingsdoelen zijn bereikt. Artikel 6 van de Europese Natura 2000-richtlijn (92/43/EEG) verplicht lidstaten passende maatregelen te nemen om te zorgen dat de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert. Tenslotte is het hoofddoel van de Vogel- en Habitatrichtlijnen om de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen te herstellen en te behouden.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, SGP, ChristenUnie, SP, 50+, GrBvK, VanVliet