Amen­dement Ouwehand: plannen en projecten alleen als kritische depo­si­tie­waarde niet wordt over­schreden.


16 april 2014

AMENDEMENT VAN HET LID Ouwehand

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia Na artikel 19kg wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19kga

Projecten of andere handelingen ingevolge het programma, bedoeld in artikel 19kg, eerste lid, vinden slechts doorgang indien de bij ministeriële regeling vastgestelde kritische depositiewaarde niet wordt overschreden.

Toelichting
Met dit amendement wordt geregeld dat plannen en projecten behorende bij de PAS, slechts doorgang kunnen vinden op het moment dat de kritische depositiewaarde niet wordt overschreden. Immers, zolang de kritische depositiewaarde wordt overschreden kan de natuur zich niet zelfstandig en duurzaam ontwikkelen, blijven de instandhoudingsdoelen buiten bereik en blijven overheden en natuurbeheerders kampen met hoge beheerskosten. Nationaal en internationaal wordt overschrijding van de kritische depositie gebruikt als indicator voor biodiversiteitsverlies. De Habitatrichtlijn vereist voor een gunstige staat van instandhouding onder meer dat ‘de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan’. De kritische depositiewaarde is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast als gevolg van de vermestende, dan wel verzurende, invloed van atmosferische stikstofdepositie. De Habitatrichtlijn vereist daarmee dat de kritische depositiewaarde op termijn wordt gehaald. Het Planbureau van de Leefomgeving heeft geconcludeerd dat het feitelijk veel moeilijker en in bepaalde gebieden zelfs onmogelijk wordt om de achteruitgang van natuur een halt toe te roepen en te voldoen aan de internationale verplichtingen wanneer depositiedaling zal worden benut voor nieuwe stikstof emitterende activiteiten. De kritische depositiewaarde wordt overigens vastgesteld in lijn met de laatste wetenschappelijke inzichten.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, ChristenUnie, SGP, D66, 50+, GrBvK, VanVliet