Amen­dement Ouwehand: dat regelt dat de Rijks­ver­ant­woor­de­lijkheid voor het reali­seren van de Ecolo­gische Hoofd­structuur wordt gewaar­borgd


15 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I Aan artikel 1.5, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel i door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. de totstandkoming van ‘natuurnetwerk Nederland’.

II Artikel 1.10, tweede lid, komt te luiden:

2. Met het oog op het eerste lid dragen gedeputeerde staten, door de aanwijzing van gebieden in hun provincie in opdracht van Onze Minister, zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd ‘natuurnetwerk Nederland’.

Toelichting

Met dit amendement wordt de Rijksverantwoordelijkheid voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, ook wel Natuurnetwerk Nederland genoemd) geborgd. Indiener is van mening dat het van belang is om deze eindverantwoordelijkheid om te komen tot een samenhangend ecologisch natuurnetwerk wettelijk te borgen.

De Ecologische Hoofdstructuur is de basis van het Nederlandse natuurbeleid en essentieel voor het behoud en versterken van natuur. Indiener acht dit natuurnetwerk van zulk groot belang dat het niet voldoende is om de totstandkoming ervan over te laten aan de provincies. Een landelijke overkoepelende regie en eindverantwoordelijkheid is daarbij nodig.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Klein, 50+, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, GrK/O, Houwers, VanVliet, D66, GL, PvdA