Amen­dement Ouwehand: dat regelt dat de omvang van de Ecolo­gische Hoofd­structuur wordt gewaar­borgd


15 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.10 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

2a. Onze Minister ziet erop toe dat de gebieden, bedoeld in het tweede lid, op 1 januari 2028 tezamen een omvang van ten minste 680.000 hectare hebben. Onze Minister draagt na 1 januari 2028 zorg voor de uitbreiding tot ten minste 728.000 hectare.

Toelichting

Dit amendement regelt de waarborging van de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, ook wel natuurnetwerk Nederland). De huidige afspraak van de regering en provincies om de EHS verder uit te breiden tot minimaal 680.000 hectare in 2027 wordt wettelijk vast gelegd. Na 2027 wordt de omvang van de EHS verder uitgebreid tot ten minste 728.000 hectare, in lijn met de oorspronkelijke opzet.

De Ecologische Hoofdstructuur is de basis van het Nederlandse natuurbeleid en essentieel voor het behoud en versterken van natuur. Grotere gebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals stikstofstofuitstoot. Ook zijn ze gunstiger voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA