Amen­dement Ouwehand: dat regels dat de Program­ma­tische Aanpak Stikstof (PAS) geen onderdeel meer uitmaakt van de Wet


15 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel 1.1, derde lid, wordt “de artikelen 5.5 en 6.1” vervangen door: artikel 6.1.

II In artikel 1.3, vijfde lid, wordt “4.5, eerste, derde of vierde lid, of 5.5, eerste en tweede lid,” vervangen door: of 4.5, eerste, derde of vierde lid,.

III Artikel 1.11 vervalt.

IV Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: of een programma als bedoeld in artikel 1.11, eerste, zevende, of achtste lid,.

2. Het vijfde en zesde lid vervallen.

V In artikel 3.3, zevende lid, onderdeel b, wordt “artikel 2.3, eerste lid,” vervangen door “artikel 2.3, eerste lid of” en vervalt: of een programma als bedoeld in artikel 1.11, eerste, zevende, of achtste lid,.

VI In artikel 3.8, zevende lid, onderdeel b, wordt “artikel 2.3, eerste lid,” vervangen door “artikel 2.3, eerste lid of” en vervalt: of een programma als bedoeld in artikel 1.11, eerste, zevende of achtste lid,.

VII Artikel 5.5 vervalt.

VIII In artikel 8.1, tweede lid, vervalt: of van een programma als bedoeld in artikel 1.11.

IX In artikel 8.5 vervalt: of artikel 5.5, eerste lid,.

X Artikel 8.6 vervalt.

XI In artikel 9.3 vervalt het derde lid.

XII In artikel 10.13, onderdeel B, onder 2, vervalt: 5.5, tweede lid,.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen onderdeel meer uitmaakt van de Wet natuurbescherming.

Indiener wijst erop dat de PAS tot doel heeft om economische ontwikkelingsruimte te creëren. Dat is niet het, ook in de memorie van toelichting omschreven, doel van de Wet Natuurbescherming. Als een dergelijke aanpak al veranderd zou moeten worden in de wet die tot doel heeft natuur te beschermen, zou dit instrument in elk geval de voorwaarde moeten borgen dat de doelen op het gebied van een goede instandhouding van de natuur daadwerkelijk gehaald worden. Dat is bij de PAS niet het geval.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA, SP