Amen­dement Ouwehand: dat zorgt voor veran­kering van een zorg­plicht voor de minister voor nakoming van deze inter­na­ti­onale verplich­tingen in de Wet Natuur­be­scherming


15 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.6bis

Onze Minister draagt zorg voor de bescherming van de natuurlijke habitats, de habitats van soorten en de dier- en plantensoorten, genoemd in onderscheidenlijk de bijlagen bij:

a. het Verdrag van Bern;

b. het Verdrag van Bonn;

c. de op 2 februari 1971 te Ramsar tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84);

d. het op 5 juni 1992 te Rio de Janeiro tot stand gekomen Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 1992, 164 en 1993, 54), en

e. het op 22 september 1992 te Parijs tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Trb. 1993, 16).

Toelichting

In artikel 1.7 van het wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid van het Rijk voor de uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn geregeld.

Dit is echter niet het enige internationale verdrag ter bescherming van de biodiversiteit, habitats en soorten dat Nederland heeft ondertekend. Nederland is ook ondertekenaar van de volgende internationale verdragen:

De Conventie van Ramsar. Deze conventie uit 1971 is een internationale overeenkomst inzake watergebieden (wetlands) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels.

De Bern-conventie (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Dit verdrag van de Raad van Europa werd in 1979 in Bern werd gesloten. Het doel is het behoud van (met name bedreigde) wilde dier- en plantensoorten. Dit verdrag was tot nu toe geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet. De Bonn-conventie (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). Dit een verdrag is op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn gesloten. Het doel is het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten.

Het verdrag van Rio de Janeiro (Convention on Biological Diversity). Dit verdrag werd in VN-verband in 1992 gesloten. Het doel is de bescherming van de biodiversiteit. De OSPAR Conventie (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic). Deze overeenkomst werd in 1992 gesloten. Doel is de bescherming van het mariene milieu in het Noordoost-Atlantisch gebied. Dit amendement zorgt voor verankering van een zorgplicht voor de minister voor nakoming van deze internationale verplichtingen in de Wet Natuurbescherming.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand: dat regels dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen onderdeel meer uitmaakt van de Wet

Lees verder

Amendement Ouwehand: dat zorgt voor een heldere borging van de verplichtingen van het Rijk in de Wet Natuurbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer