Amen­dement Ouwehand: dat een betere samenhang regelt tussen de nationale en provin­ciale natuur­visies


15 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 79

Artikel 1.6a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt onder vervanging van de puntkomma aan het slot door een komma een zinsdeel ingevoegd, luidende: in samenhang met het beleid om te komen tot een verduurzaming van de economie.

2. Het tweede lid, onderdeel b, aanhef, komt te luiden: b. de provinciale natuurvisie besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan:

3. In het tweede lid, onderdeel b, subonderdeel 3 wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma een subonderdeel ingevoegd, luidende:4°. het duurzame hout als houtopstanden.

4. In het derde lid wordt na «in het bijzonder aandacht aan» ingevoegd: de borging van een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling en aan.

Toelichting

Dit amendement regelt een betere samenhang tussen de nationale en provinciale natuurvisies. Indiener beoogt hiermee te bewerkstelligen dat eventuele verschillen in tegenstrijdigheden tussen deze visies worden voorkomen en/of in een vroeg stadium kunnen worden beslecht.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Klein, GrK/O, 50+, D66, PvdD, SP

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Houwers, VanVliet, GL, PvdA