Amen­dement Ouwehand: dat regelt dat de instand­hou­dings­doel­stel­lingen van Natura 2000-gebieden worden gere­a­li­seerd binnen een termijn van vijftien jaar


15 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 80

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1 wordt aan het vierde lid een zinsnede toegevoegd, luidende: De instandhoudingsdoelstellingen worden binnen vijftien jaar na aanwijzing van een gebied als bedoeld in het eerste lid gerealiseerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden worden gerealiseerd binnen een termijn van vijftien jaar. Natura 2000-gebieden hebben als doel verdere achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan, door bepaalde soorten en hun leefgebieden bescherming te bieden. Momenteel verkeert 80% van de soorten & habitattypen in een ongunstige staat van instandhouding. Indiener wijst op de noodzaak om maatregelen te treffen om de beoogde gunstige staat van instandhouding te bereiken en stelt voor om deze binnen een redelijke termijn uit te voeren.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PVV, GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: zet voorstellen initiatiefnota verbod op plezierjacht om in beleid

Lees verder

Amendement Ouwehand: dat een betere samenhang regelt tussen de nationale en provinciale natuurvisies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer