Amen­dement Thieme: dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur (met voorhang) regels worden gesteld over de handel, het bezit en de verwerking van jacht­tro­feeën


15 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

I In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: – CITES-verordening: Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU 2006, L 166).

II Aan artikel 3.36 worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het verhandelen, bezit of verwerken van jachttrofeeën als bedoeld in artikel 1, lid 4 ter, van de CITES-verordening. 4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de regering via een algemene maatregel van bestuur voorschriften dient vast te stellen over de handel, het bezit en de verwerking van jachttrofeeën. Dit amendement regelt tevens een voorhangprocedure voor deze AMvB. De beschermingsregimes van het handelsverdrag CITES zijn niet onverkort van toepassing voor jachttrofeeën, omdat deze vallen onder «persoonlijke bezittingen en huisraad» (artikel 7 verordening). Voor deze categorie gelden afwijkende regels, zoals export- en invoervrijstellingen.

Deze vrijstellingen zijn slecht controleerbaar en worden misbruikt voor illegale handel van dierproducten zoals neushoornhoorn, slagtanden (ivoor), haaienvinnen en tijgervellen. Illegaal geschoten dieren en dierproducten kunnen de Europese Unie en Nederland binnengesmokkeld worden als jachttrofee.

Wildlifecrime is een serieuze bedreiging voor de biodiversiteit. Het is echter ook een probleem voor de stabiliteit in de wereld, omdat het een grote bron van inkomsten is voor criminele en terroristische netwerken. Doordat de EU en Nederland een jachttrofee schaart onder «persoonlijk bezit», wordt wildlifecrime, stroperij en illegale handel via een achterdeur mogelijk.

Sinds februari 2015 heeft de EU besloten tot meer strikte regelgeving voor jachttrofeeën van zes diersoorten of populaties (Afrikaanse leeuw, ijsbeer, Afrikaanse olifant, Zuidelijke witte neushoorns, Nijlpaard, Argali schaap). Jachttrofeeën van deze dieren vallen niet langer onder de bepaling van persoonlijk bezit, waardoor een importvergunning noodza-kelijk wordt. De aanleiding is serieuze twijfel over de duurzaamheid van de handel in deze jachttrofeeën of vanwege aanwijzingen van aanzienlijke illegale handel.

Via dit amendement wordt de mogelijkheid gecreëerd om via een AMvB nadere regels te stellen over de handel, het bezit en de verwerking van jachttrofeeën.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, Klein, GrK/O, 50+, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Houwers, VanVliet, PvdA