Stem­ver­klaring Moties Oost­vaar­ders­plassen


23 maart 2010

Voorzitter

De situatie in de Oostvaardersplassen baart veel mensen zorgen. Dat is zeer terecht. De Partij voor de Dieren zou destijds nooit hebben ingestemd met het uitzetten van dieren in dit gebied.

Nu het eenmaal bestaat, is het van het allergrootste belang dat dieren niet onnodig lijden.

Staatsbosbeheer heeft de opdracht gekregen om 90% van de zieke of verzwakte dieren te euthanaseren. Dat percentage is dit jaar niet gehaald.

De Partij voor de Dieren vindt dit ontoelaatbaar en eist meer personeel voor het gebied. De afspraken moeten worden nagekomen.

Verder moet het beleid vervroegd worden geëvalueerd. De minister heeft dit duidelijk toegezegd tijdens het debat. Daarmee is motie 186, van de heer Graus, overbodig. Die zullen wij dan ook niet steunen.

Voorzitter, in de gewijzigde motie 181, ingediend door CDA, VVD en Partij voor de Vrijheid, wordt gepleit voor preventieve aantalregulatie. Dat is een mooi woord voor jacht. De motie vraagt de regering om abrupt te stoppen met het gevoerde beleid door de dieren per direct bij te voeren.

Zowel bijvoeren als preventief doodschieten zorgt voor grote verstoring in de kuddes, waar vooral zwakke dieren de dupe van zijn. De dieren zijn niet beter, maar slechter af. Het zorgt voor meer aanwas van dieren en leidt tot grootschalige jachtpartijen in de komende jaren.
Maar dat vertellen deze partijen er liever niet bij…..

Voorzitter, in het belang van de dieren, steunt mijn fractie deze motie daarom niet.