Schrif­te­lijke inbreng over regels voor het finan­cieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba finan­cieel toezicht)


20 mei 2022

I. Algemeen

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van de stukken en hebben hierover nog enkele vragen. Kan de regering aangeven (a) of en zo ja welke bezwaren door Aruba naar voren zijn gebracht tegen het ontwerp, (b) of en zo ja hoe aan die bezwaren is tegemoetgekomen en (c) of de regering naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen nog voornemens is om het wetsontwerp aan te passen?

Bij wet wordt het College Aruba financieel toezicht in het leven geroepen. Bij wet is aan dit college geen rechtspersoonlijkheid toebedeeld. Van welke rechtspersoon is het college een orgaan?

1. Inleiding

2. Hoofdlijnen van het voorstel

2.1 Aanleiding en achtergrond

2.2 Inhoud van de regeling

2.3 Bevoegdheden

2.4 Samenstelling en taak van het college

2.5 Wijze van toezicht

2.5.1 De procedure voor de advisering over ontwerpbegrotingen en de beoordeling van begrotingen door het college

2.5.2 De normen voor de beoordeling van begrotingen en voorgenomen geldleningen

2.5.3 De uitvoering van begrotingen en de verantwoording daarover, waaronder het financieel beheer

2.6 Corporate Governance

3. Verhouding tot nationale regelgeving

4. Gevolgen

4.1 Gevolgen voor de uitvoering

4.2 Financiële gevolgen voor Nederland

5. Evaluatie

6. Aanvullende wijzigingen RAft

II. Artikelsgewijs deel

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Hoofdstuk 2. Het College Aruba financieel toezicht

Artikel 2

Artikel 3

Uit artikel 3, tweede lid blijkt dat de leden van het college worden benoemd door de koninkrijksregering waarin de gevolmachtigd minister van Aruba geen stemrecht heeft. De enige invloed die Aruba kan uitoefenen bestaat uit het kunnen voordragen van één van de drie leden. Acht de regering dit in overeenstemming met het uitgangspunt dat aan Nederland en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten binnen het Statuut een gelijkwaardige positie toekomt?

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk 3. De procedure voor de advisering over ontwerpbegrotingen en de beoordeling van begrotingen door het college

Artikel 11

Artikel 12 en 13

Artikel 14

Hoofdstuk 4. De normen voor de beoordeling van begrotingen en voorgenomen geldleningen

Artikel 15

Het land Aruba heeft te kampen met de gevolgen van de Coronacrisis omdat het afhankelijk is van toerisme. Niet onaannemelijk is dat eventuele reisbelemmeringen die te maken hebben met het bestrijden van een pandemie zich structureel zullen gaan voordoen. Is het in het licht hiervan redelijk om in artikel 15 strenge normen op te nemen waarvan op voorhand moet worden betwijfeld of deze te realiseren zijn door een land dat van toerisme afhankelijk is in een positie dat verwachtingen omtrent reisbeperkingen in de toekomst reëel zijn?

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 16a

Hoofdstuk 5. De uitvoering van begrotingen en de verantwoording daarover

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 24

Hoofdstuk 6. Bijzondere omstandigheden

Artikel 25

Hoofdstuk 7. Beroep

Artikel 26

Waarom is in artikel 26 wat betreft de rechtsbescherming gekozen voor een Kroon-beroep in plaats van beroep op een onafhankelijke rechter?

Artikel 27

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36