Inbreng SO resul­taten inter­na­ti­onale review onder­bouwing ammo­ni­ak­emissie-factoren


13 juni 2013

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van de brief over de resultaten van de internationale review over de onderbouwing ammoniakemissie-factoren. Zij willen nog enkele vragen stellen.

De jarenlange discussie over de ammoniakemissie van het uitrijden van mest lijkt ook met deze review nog niet beslecht, zo concluderen de leden van de PvdD-fractie. Kan de staatssecretaris ingaan op de berichten in de media (http://www.foodlog.nl/artikel/kamer-misleid-over-ammoniakbeleid/) dat de review in feite een genuanceerder beeld geeft dan de conclusies die zij heeft getrokken dat het huidige beleid voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. In het bijzonder wordt er gewezen op dat de modellen weliswaar een landelijk beeld kunnen opleveren, maar dat zij geen goed beeld geven van de lokale emissie en depositie. Kan de staatssecretaris bevestigen, dat dit ook betekent dat de werkelijke lokale depositie niet uit de modellen kan worden afgeleid, en dat deze modellen dan ook geen onderbouwing kunnen zijn voor de beheerplannen die onder de Programmatische Aanpak Stikstof worden opgesteld? Zo ja, welke consequenties verbindt de staatssecretaris hieraan?

Voorts willen de leden van de fractie van de PvdD graag weten welke aanpassingen het RIVM gaat aanbrengen, en op welke termijn dit zal gebeurden. Tevens kondigt de staatssecretaris aan dat zij veldmetingen wil laten uitvoeren. Kan zij aangeven welke metingen dit precies zullen zijn, en wanneer de resultaten hiervan bekend zullen worden?

Het huidige beleid op het gebied van ammoniak en mest, waarbij de mest verplicht geïnjecteerd moet worden, vernietigt het bodemleven en zorgt zo voor een slechte bodemvruchtbaarheid. De leden van de PvdD-fractie wijzen erop dat door minder dieren in ons land te houden, de mestregels wat dit betreft ook versoepeld kunnen worden, omdat de totale ammoniakbelasting zal afnemen. Zij pleiten ervoor dat de staatssecretaris het plafond aan de totale mestproductie in stand houdt, en deze verder verlaagt, waardoor het bovengronds uitrijden van dierlijke mest wederom mogelijk wordt, en we onze bodems vruchtbaar kunnen houden. Graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Popmuziek

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw- & Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer