Inbreng Schrif­telijk Overleg Verdeling FES-gelden


28 januari 2010

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen over de beslissingen van het kabinet ten aanzien van de verdeling van de gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), in totaal 500 miljoen euro. Het kabinet besteedt deze middelen in zes sectoren: levensmiddelen, chemie, gezondheid, onderwijs, energie en nanotechnologie.

Allereerst is het de Partij voor de Dieren opgevallen dat geen van de bestedingen is gericht op het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van alternatieven voor dierproeven. Gezien de ambities die spreken uit de Kabinetsvisie Alternatieven voor Dierproeven, het groeiende belang van dit onderzoeksgebied en de hoopgevende perspectieven in onder meer het ASAT-initiatief, wekt dat bij de leden van deze fractie de nodige verbazing. Nederland zou een voorloperspositie kunnen innemen, en die kans lijkt nu niet te worden benut. Kan het kabinet aangeven waarom ervoor gekozen is om binnen de FES-gelden geen budget te reserveren voor alternatieven voor dierproeven?
Uit het persbericht van de ministerraad van 18 december 2009 blijkt dat het kabinet voornemens is 40 miljoen euro te investeren in het innovatieprogramma Food & Nutrion voor onderzoek naar voeding en gezondheid. Dit onderzoek, zo stelt het kabinet, draagt bij aan de verbetering van de samenstelling van voedingsmiddelen wat betreft verlaging van suiker, zout en verzadigde vetten. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoeveel dierproeven gemoeid zullen zijn met dit onderzoek. Kan het kabinet daar duidelijkheid over geven? Worden er criteria verbonden aan de besteding van deze middelen die het gebruik van proefdieren uitsluiten? Welke afwegingen heeft het kabinet hier gemaakt?

De Partij voor de Dieren wil verder graag van het kabinet weten welke toezeggingen het eerder aan levensmiddelenfabrikant Danone heeft gedaan toen dat concern dreigde het onderzoek uit Nederland terug te trekken. In mei 2009 zijn in berichten verschenen in de media waarin gemeld werd dat volgens een woordvoerder het ministerie van Economische Zaken er ‘hard voor heeft moeten knokken’ om Danone in Nederland te houden. Duidelijk werd echter niet welke toezeggingen EZ heeft gedaan om het concern te laten besluiten de onderzoeksafdelingen naar Utrecht te laten verhuizen en daarmee dus in Nederland te blijven. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wensen daar alsnog duidelijkheid over te krijgen en vragen nadrukkelijk naar de relatie tot de nu toezegde middelen aan het onderzoek naar Food & Nutrition en de onderhandelingen die destijds kennelijk hebben plaatsgevonden tussen Danone en het ministerie van Economische Zaken.

De Partij voor de Dieren pleit er tot slot nadrukkelijk voor om vanuit de FES-enveloppe, die in totaal 500 miljoen euro beslaat, investeringen te doen in de kennisinfrastructuur op het gebied van proefdiervrije technieken. De onderzoekspotentie op dit terrein blijft nog altijd grotendeels onbenut omdat de huidige budgetten verre van toereikend zijn. Volgens inschattingen van ZonMw zou een jaarlijks budget van 10 miljoen euro een goede start zijn om aan deze onderzoekscapaciteiten tegemoet te gaan komen. Als Nederland werkelijk koploper wil zijn op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van proefdiervrije technieken, en daar ook de vruchten van plukken op het gebied van de kenniseconomie en de kostenbesparingen, zowel financieel als op het gebied van administratieve lasten voor het bedrijfsleven, zou een dergelijke investering niet mogen ontbreken in het gevoerde beleid.

Links:
Danone schermde met vertrek uit Nederland
Kabinet geeft impuls van 350 miljoen voor Nederlandse kennis en vernieuwing

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Debat Afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid, Natura 2000

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Debat Oostvaardersplassen en Kemerduinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer