Inbreng Schrif­telijk Overleg Ontwerp­be­sluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche)


13 januari 2015

Inbreng Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche)

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met teleurstelling kennisgenomen van de toevoeging van nog meer projecten aan de Crisis- en herstelwet. Zij willen graag enkele vragen stellen.

Na negen traches van de Crisis- & Herstelwet worden in de tiende tranche opnieuw “milieuontwikkelingsgebieden” toegevoegd. Dit wekt bij de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren de indruk dat de uitzondering de regel wordt en het huidige beschermingsniveau sluipenderwijs wordt verlaagd. Dit baart de leden van de PvdD-fractie ernstig zorgen, zeker aangezien in veel gebieden de milieukwaliteit al tegen de milieunormen aan zit.

De leden van de PvdD-fractie hebben kennis genomen van het grote aantal aangewezen ontwikkelingsgebieden waarin afwijking van milieunormen is toegestaan. Deze leden krijgen signalen dat veel mensen de draad kwijtraken en niet meer weten op welke bescherming zij kunnen rekenen. Kan de minister uiteenzetten in welke gebieden er na 10 jaar nog aan de normen voldaan wordt? Hoe denkt de minister dit te bereiken en te garanderen?

De leden van de PvdD-fractie zijn van mening dat het op dit moment zo is dat elk verzoek tot aanwijzing van een gebied als ontwikkelingsgebied door de minister wordt gehonoreerd, en dat de oorspronkelijke doelen van de Crisis- en herstelwet daar niet eens meer een rol bij spelen. Deze leden vragen zich af of de minister overleg met gemeenten heeft over het aantonen dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zonder aanwijzing als ontwikkelingsgebied niet te realiseren is?

Havengebied Moerdijk

De leden van de PvdD-fractie zijn van mening dat verdere uitbreiding van industrie in Moerdijk de leefbaarheid en natuur in de omgeving nog verder onder druk zet. Uit het toetsingsadvies op het milieueffectrapport blijkt dat door de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk schade aan de natuur niet uit te sluiten is, terwijl dat een harde juridische voorwaarde voor doorgang van de plannen is. Voor de bouw van Logistiek Park Moerdijk, een belangrijk onderdeel van de Havenstrategie 2030, zal 150 ha agrarisch cultuurlandschap en krekenstelsel moeten worden verwoest. Dat terwijl er al jaren lang nog vele tientallen ha braak liggen op het huidige haven- en industriegebied. De leden van de PvdD-fractie vragen zich af hoe dit past in het geschetste uitgangspunt van een balans tussen economie, duurzaamheid en een veilige en leefbare omgeving. Ook vragen de leden zich af waarom de al geldende voorwaarden die worden gesteld aan een Natuurbeschermingswetvergunning niet toereikend zouden zijn om de omliggende natuur te beschermen. M.a.w., wat voegen de extra voorwaarden, voorschriften en beperkingen van het bestemmingsplan-plus toe in het kader van natuurbescherming? Is opname in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet hiervoor noodzakelijk?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng SO Nationale teeltbevoegdheid genetisch gemanipuleerde organismen

Lees verder

Bijdrage Ouwehand debat over het energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer