Inbreng Schrif­telijk Overleg Ontwerp lucht­ha­ven­be­sluit lucht­haven Twente


9 april 2014

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met afkeuring kennis genomen van het ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente. Deze leden hebben nog enkele vragen en opmerkingen die zij de staatssecretaris graag willen voorleggen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat de luchthaven Twente niet moet worden gerealiseerd. Het vernietigen van de natuur om meer te kunnen vliegen en de klimaatverandering te verergeren is kenmerkend voor de verkeerde keuzes die deze regering maakt.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen op de antwoorden op Schriftelijke vragen (KS. 2014Z04681) waarin gesteld wordt dat wanneer luchthaven Twente niet ontwikkeld zou worden, 40% van de reizigers niet zou vliegen en 50% van de reizigers zou uitwijken naar verschillende Duitse luchthavens. Deze leden herinneren de staatssecretaris aan haar stellingen ‘dat de ontwikkeling vanuit Nederlands perspectief een relatief groot marktgenererend effect heeft’, dat ‘nauwelijks effect op andere luchthavens van nationale betekenis in Nederland’ en dat de staatssecretaris voorziet dat er in 2030 jaarlijks 930.000 passagiers vervoerd worden vanuit luchthaven Twente. Klopt de gevolgtrekking dat in 2030 372 duizend mensen het vliegtuig niet zouden nemen, zonder de ontwikkeling van luchthaven Twente? Deze leden wijzen erop dat vliegen de meest vervuilende vorm van vervoer is. Waarom moedigt u honderdduizenden mensen aan om te vliegen en hoe verhoudt zich dit met de Europese doelstelling om in 2050 een CO2 arme samenleving te zijn?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren concluderen uit ramingen van de staatssecretaris dat Duitse luchthavens honderdduizenden reizigers minder tegemoet zien wanneer luchthaven Twente is voltooid. Luchthaven Twente wordt mede ontwikkeld met behulp van Nederlandse staatssteun. Waarom is de staatsecretaris van mening dat de Europese Commissie staatssteun gefinancierde concurrentie, die aantoonbaar effect heeft op nabij gelegen Duitse luchthavens, zal toestaan? Is de Europese Commissie op de hoogte van het feit dat 50% van de beoogde reizigers wordt weggetrokken bij nabijgelegen Duitse luchthavens?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen op artikel 4.1 van de Europese Commissie mededeling inzake communautaire richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven (2005/C 312/01) waarin staat dat het handelsverkeer niet zozeer beïnvloed mag worden dat dit in strijd is met het communautaire belang, wanneer er sprake is van staatssteun. Wordt het handelsverkeer dusdanig beïnvloed dat dit in strijd is met het communautaire belang? Kan de staatssecretaris haar antwoord motiveren? Kan de staatssecretaris aangeven op basis waarvan zij denkt dat de ontwikkeling van de Twentse luchthaven toch in lijn is met EU-regels?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen op de Milieu Effecten Rapportage waarin het verstorende effect van de ontwikkeling van de luchthaven Twente op vleermuizen en het verlies van leefgebied van diverse beschermde planten- en diersoorten wordt beschreven. Was het vanuit milieuoogpunt niet wenselijk om alternatieven te onderzoeken? Is de natuurcompensatie voor de luchthaven Twente financieel en privaatrechtelijk voor 100% gewaarborgd?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met zorg kennis genomen van de analyse van Landschap Overijssel waaruit blijkt dat 840 hectare bos moet worden gekapt voor de aanleg van luchthaven Twente. Volgens de gebiedsontwikkelaar kan de kap beperkt blijven tot enkele honderden bomen. Kan de staatssecretaris aangeven hoeveel bomen er gekapt gaan worden indien de aanleg van luchthaven Twente doorgaat? Zo nee, is de staatssecretaris bereid het Luchthavenbesluit in te trekken en pas weer ter inzage te leggen als de consequenties helder zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw & Visserijraad 14 en 15 april

Lees verder

Inbreng Verslag Wijziging Wabo - verbetering vergunningverlening toezicht en handhaving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer