Inbreng Schrif­telijk Overleg Geïn­te­greerd Maritiem Beleid


27 september 2012

Inbreng Schriftelijk Overleg Geïntegreerd Maritiem Beleid

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren kunnen de ondertekening van de gezamenlijke verklaring en de “agenda voor groei en werkgelegenheid” niet ondersteunen. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen erop dat de ecosysteembenadering wordt ondergesneeuwd door enkel economische belangen. Zij zijn teleurgesteld in het gemis aan ambitie van de staatssecretaris om echt te kiezen voor duurzaamheid en het voorzorgsbeginsel uitgangspunt te laten zijn.

Hoewel de staatssecretaris schrijft dat de Nederlandse inbreng in lijn is met het in 2007 vastgestelde kabinetsstandpunt zien de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat niet terug. Kan de staatssecretaris bevestigen dat in het in 2007 vastgestelde kabinetsstandpunt wordt gesteld dat de ecosysteembenadering een goed kader biedt voor de uitvoering van de maritieme strategie? Kan de staatssecretaris uitleggen op welke manier de ecosysteembenadering het uitgangspunt is voor “agenda voor groei en werkgelegenheid”? Waarom ligt de nadruk van de conferentie op de economische- en werkgelegenheidsaspecten van het Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en hoe verhoudt dit zich tot de ecosysteembenadering? Kan de staatssecretaris bevestigen dat als de ecosysteembenadering het kader zou moeten bieden voor de uitwerking van de strategie, het voorzorgsbeginsel en het duurzaam beheren van de mariene ecosystemen dan ook echt het uitgangspunt moeten zijn? Zo ja, kan de staatssecretaris dan uitleggen hoe dit rijmt met onderwerpen op de agenda zoals deep sea mining en aquacultuur, terwijl uit tal van wetenschappelijke publicaties blijkt dat deze maritieme sectoren alles behalve duurzaam zijn? Welke plannen zijn er met betrekking tot deep sea mining in de Europese wateren? Valt de opslag van CO2 onder de zeebodem ook onder deze agenda? Kan de staatssecretaris een stand van zaken met betrekking tot CO2 opslag in de Europese wateren geven?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen aquacultuur stellig af: duurzaamheid, dierenwelzijn en aquacultuur zijn niet verenigbaar. Veel kweekvis wordt gevoerd met vismeel van in het wild gevangen vis. Deze methode is niet duurzaam en het zal ook erg lastig zijn deze te verduurzamen. Daarnaast worden steeds meer stukken zee langs kustzones gebruikt als 'vijvers' voor kweekvissen, waardoor afvalstoffen en toegediende middelen in zee terecht komen, met grote veranderingen in het lokale ecosysteem als gevolg. Kan de staatssecretaris toelichten hoe hij in bovengenoemde gevallen verduurzaming ziet? Wat wordt er over deze zaken gezegd in de te tekenen verklaring? Kan de staatssecretaris toelichten wat er precies wordt verstaan onder 'duurzaamheid' in de verklaring?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich daarnaast ernstig zorgen over het welzijn van dieren gehouden in aquacultuur. Kan de staatssecretaris toelichten of dierenwelzijn en diergezondheid in relatie tot aquacultuur worden genoemd in de te tekenen verklaring, wat hier precies onder wordt verstaan en hoe dit zich verhoudt tot de vijf vrijheden van Brambell?

Ook wordt er in de “agenda voor groei en werkgelegenheid” gesproken over het ontwikkelen en benutten van andere vormen van aquacultuur, waaronder algen en wieren. Kan de staatssecretaris toelichten of er in de te tekenen verklaring ook randvoorwaarden zijn gesteld aan het gebruik van meststoffen in deze vorm van aquacultuur? Kan de staatssecretaris toelichten wat er precies wordt verstaan onder 'duurzaamheid' in relatie tot deze vorm van aquacultuur in de verklaring?

De staatssecretaris zegt tijdens de informele bijeenkomst de pulskor op te willen brengen als innovatieve visserijtechniek met winst voor zowel mens als milieu. Kan de staatssecretaris uiteenzetten op basis van welk wetenschappelijk inzicht hij van mening is dat is bewezen dat pulsvisserij duurzaam is zonder gevolgen voor het zeeleven? Kan hij garanderen dat de pulsvisserij geen enkele schade toebrengt aan het mariene ecosysteem? Zo ja, op welk wetenschappelijk inzicht is dit gebaseerd? Hoe verklaart de staatssecretaris de vele foto’s van vissen met grote beschadigde plekken als gevolg van de pulskorvisserij die de fractie van de Partij voor de Dieren ontving van verontruste vissers? En kan de staatssecretaris bevestigen dat het nog steeds niet is uitgesloten dat de pulskor schade toebrengt aan kabeljauwen, en dat terwijl de kabeljauwstand in de Noordzee al jaren dramatisch laag is? Met dit in het achterhoofd, kan de staatssecretaris uitleggen waarom hij deze visserijtechniek wil promoten in Europa terwijl er nog veel onduidelijkheden over bestaan ten aanzien van de gevolgen voor het zeeleven?

Kan de staatssecretaris bevestigen dat de visserijtechniek met trilnaalden een vorm van pulsvisserij is, maar dat deze visserijtechniek nu wordt aangeduid als nieuw en innovatief vanwege de onzekerheid over het legaliseren van de pulskor vanuit Europa? Zo nee, kan de staatssecretaris dan precies het verschil uitleggen tussen de pulskor en het ‘fibertuig’ project? Kan de staatssecretaris ook uitleggen wat hij verstaat onder ‘duurzaamheid’ in relatie tot het Fiber project en welke criteria hij hiervoor precies hanteert? Kunt u garanderen dat de trilnaalden op geen enkele manier schade kunnen toebrengen aan het mariene flora en fauna? Zo ja, op basis van welk wetenschappelijk inzicht kunt u dit garanderen? Zo nee, waarom gaat u dan toch al deze visserijtechniek in Europa promoten als duurzaam en een winst voor mens en milieu? Bent u bereid deze visserijtechnieken niet te promoten als duurzaam totdat er meer duidelijkheid over is? Graag een reactie.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien dat vooral economie centraal staat in de informele bijeenkomst, terwijl de ecosysteembenadering wordt ondergesneeuwd door economisch gewin in de te ondertekenen gezamenlijke verklaring. Ze vragen de staatssecretaris om het voorzorgsprincipe ten alle tijden centraal te zetten in zijn inbreng bij het maritiem beleid. Graag een reactie.