Inbreng Feite­lijke Vragen Vliegveld Twente


8 september 2010

1. Op hoeveel hectares van het geplande oppervlakte nieuwe natuur, bevindt zich reeds natuur?

2. Hoeveel hectares van de geplande nieuwe natuur bestaan uit reeds bestaande landgoederen en agrarische bedrijven?

3. Kunt u toelichten wat de afweging was en de gevolgen zijn van het betrekken van gelden van de Ecologische Hoofdstructuur bij de gebiedsontwikkeling van vliegveld Twente, voor de verwerving en inrichting van Ecologische Hoofdstructuur gronden elders in de provincie?

4. Kunt u uiteenzetten hoe de noodzaak van een goede afwatering ten behoeve van de burgerluchtvaart zich verhoudt met het voornemen van bekenherstel aan de zuidzijde van het vliegveld?

5. Bevat het oppervlakte nieuwe natuur die hectares grond die bedoeld zijn als compensatie voor de gronden aan de noordzijde die uit de Ecologische Hoofdstructuur gehaald worden? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel hectares het gaat?

6. Kunt u toelichten wat er gaat gebeuren met de reeds bestaande natuur binnen het toegewezen nieuwe natuur gebied, blijft het in haar huidige vorm bestaan of gaat men ook hier ingrijpen?

7. Kunt u toelichten of de bestaande authentieke natuur aan de noordzijde, gezien de grote ecologische waarde, pas vernietigt wordt als er zekerheid is over een particuliere uitbater? Zo neen, waarom niet?

8. Wordt de natuur die aanwezig is op het terrein van het vliegveld zelf meegerekend met het oppervlakte nieuwe natuur? Zo ja, geeft dit niet een vertekend beeld van de zogenoemde natuurwinst van dit project?

9. Gaat er monitoring plaatsvinden om zorg te dragen dat sanering van de bodemverontreiniging tot de maximale waarde voor industrie de beoogde natuur functie niet belemmerd? Zo ja, op welke wijze en gaat dit volgens het hand aan kraan principe? Zo neen, waarom niet?