Bijdrage Thieme Forma­tie­debat


7 september 2010

Mevrouw Thieme:

Voorzitter,

Ons land wordt geregeerd door angst. De Nederlandse kiezer heeft de joker ingezet om de traditionele politiek tot begrip te dwingen voor het feit dat de verloedering van de samenleving moet stoppen, en vervolgens is het landsbestuur in een loepzuivere patstelling terecht gekomen. De traditionele meerderheden bestaan niet meer, de vanzelfsprekende regeringsverantwoordelijkheid voor het CDA bestaat niet meer en de door 1,5 miljoen kiezers ingezette joker bokt voor de hindernis. De PVV is bang om te regeren of het CDA en de VVD durven niet met de PVV te regeren. En de PVV is bang om te gedogen, omdat ze bang is dat het CDA onvoldoende met één mond zal spreken. Ab Klink is bang dat Wilders “vol op het orgel zal gaan” en dat CDA en VVD met rode hoofden de andere kant uit zullen moeten kijken wanneer Wilders zijn visie op een door hem gedoogd regeerakkoord zal presenteren. En dan is er nog de angst voor de peilingen en eventuele nieuwe verkiezingen bij de partijen die weten dat ze communicerende vaten vormen met de PVV.

Van 1817 tot 1932 waren de aanvangswoorden van ons volkslied: “Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit, van vreemde smetten vrij”, en de heer Wilders gaat “vol op het orgel” met de remake daarvan en VVD en CDA durven geen weerstand te bieden aan de ‘blanke top der duinen’ sentimenten.
Mark Rutte biedt aan een huis te bouwen in die duinen middels een concept-regeerakkoord, maar laat ook meteen weten dat de sleutel van dat huis in handen is van de heer Wilders. Ik zou daar niet gerust op zijn, en het verbaast me dat de heer Opstelten en de onderhandelaars van CDA en VVD daar zo lang warm voor hebben gelopen. Is het omdat ze een akkoord in gedachten hadden waar “rechts Nederland z’n vingers bij aflikt?”

Graag wil ik van de heer Opstelten weten hoe hij dacht een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal tot stand te kunnen brengen (zoals de opdracht luidde) terwijl 9 partijen in de eerste kamer, samen goed voor 40 zetels, hem per brief hadden laten weten dat die vruchtbare samenwerking wat hen betreft niet gezien kan worden als een vanzelfsprekendheid.

Kan de heer Opstelten aangeven wat er waar is van de in de brief van Ab Klink gesignaleerde houding van de PVV waaruit volstrekte deloyaliteit blijkt aan de in naam te gedogen coalitiepartners? Kan hij ook aangeven hoe stabiel hij de gedoogsteun van de SGP beoordeelt wanneer die gebaseerd is op anti-liberale afspraken met een liberale partij over euthanasie?

Waarom wilde de heer Opstelten voortmarcheren op een weg die een prominent Kamerlid van het CDA als definitief onbegaanbaar heeft bestempeld en die ook vanuit de Eerste Kamer van serieuze waarschuwingen is voorzien?
Als presentator van het TROS programma Regelrecht hield hij zich bezig met het oplossen van “overlast en wangedrag”, was dat ook het uitgangspunt binnen deze informatie-opdracht?

Is de heer Opstelten met mij van mening dat het niet voor de hand ligt een proeve van een regeerakkoord te laten schrijven door één van de deelnemers aan een zojuist op de klippen gelopen overleg?

Nu Paars+ geen begaanbare weg lijkt, CDA/VVD/PVV geen begaanbare weg lijkt zelfs wanneer de wispelturigheid van vandaag wordt meegewogen, een middenkabinet van VVD/CDA/PvdA door de VVD wordt afgewezen en door het CDA wordt afgehouden, en andere combinaties niet tot werkbare meerderheden lijken te kunnen leiden -gelet op de afwijzing van de SP door bijvoorbeeld het CDA en de VVD-, is het moment gekomen om te kiezen voor een onconventionele oplossing.

Is de heer Opstelten het met mij eens dat het beter zou zijn een proeve van een regeerprogramma te laten schrijven door enkele wijze mensen die boven de partijen staan en expliciet hebben aangegeven de crises die ons land en de wereld teisteren te willen bestrijden via een geïntegreerde aanpak? Een aanpak die mensen zou kunnen binnen zoals eerder in Nederland gebeurd is, bijvoorbeeld tijdens de wederopbouw na de tweede wereldoorlog en na de watersnoodramp van 1953.

Nederland snakt naar nieuwe eensgezindheid, die door partijpolitiek niet gerealiseerd lijkt te kunnen worden. Regeren kan zich niet beperken tot een analyse van de problemen, maar moet gebaseerd zijn op oplossingen.
Terecht is tijdens het informatieproces bij herhaling door meerdere partijen gesteld dat we rekeningen van dit moment niet kunnen en mogen doorschuiven naar komende generaties. Die vaststelling mag zich echter niet beperken tot invoering van een bezuiniging van 18 miljard Euro.

Wanneer we komende generaties werkelijk willen behoeden voor de negatieve effecten van onze huidige keuzes, zullen we ze moeten behoeden voor een instabiel klimaat, nijpende grondstofschaarste, versmalling van de biodiversiteit, zoetwatertekorten, een scheve voedselverdeling, dierziektencrises, resistentie tegen antibiotica, verspreiding van zoönosen.

Ik wil graag de motie Schuurman over dat onderwerp in herinnering roepen en die gesteund werd door alle partijen in de senaat met uitzondering van de VVD.
Het pleidooi dat in deze motie doorklinkt is op andere momenten en bij andere gelegenheden ook ondersteund door wijze mensen als Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Hans Wijers, Arnold Heertje, Roos Vonk, Ruud Koornstra, Louise Fresco, Ruud Lubbers, Peter Blom, Alexander Rinnooy Kan en anderen.

Er zou een, door boven de partijen staande deskundigen geschreven duurzaam conceptregeerprogramma moeten komen, dat recht doet aan de noodzakelijke bezuinigingen én aan de noodzakelijke paradigmaveranderingen voor een meer duurzame samenleving. Dat zou moeten worden voorgelegd aan alle politieke partijen, die vervolgens kunnen bepalen of ze bereid zouden zijn steun te geven aan een duurzaam zakenkabinet.

Een kabinet dat niet afhankelijk is van een beperkte coalitie en uitgaat van wisselende meerderheden op basis van initiële steun voor de hoofdlijnen van wat nodig is voor een duurzaam Nederland. Een dergelijke oplossing zou van de nood een deugd maken, zoals eerder beproefd heeft gewerkt in situaties waarin Nederland het moeilijk had. Ik ben vandaag gekomen met een 100% elektrische auto als symbool voor de paradigmaverandering die nodig is om te komen tot een duurzame samenleving. Als u op enig moment een proefrit wilt maken, laat het me weten en ik zorg ervoor!

Graag verneem ik van de heer Opstelten of hij zijn informatie-opdracht als definitief beëindigd ziet, of hij bereid is afstand te nemen van het jojogedrag van PVV/CDA en VVD en welke mogelijkheden hij ziet voor de vorming van een duurzaam zakenkabinet.

Zo’n kabinet zou ook de opmaat kunnen vormen voor de zo noodzakelijke afschaffing van de bio-industrie!

Dank u wel!