Inbreng Feite­lijke Vragen bij begroting van het minis­terie Verkeer en Water­staat


20 oktober 2010

1. Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan het OSPAR verdrag met betrekking tot het voorkomen van nadelige effecten van menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem?

2. Worden de nadelige effecten van visserij op het mariene ecosysteem in het kader van OSPAR gemonitord of gezoneerd of gesaneerd? Zo ja, op welke wijze? Zõ neen, waarom niet?

3. Worden er al maatregelen genomen om het aangetast zeegebied als gevolg van overbevissing en andere menselijke activiteiten te herstellen? Zo ja, op welke wijze, hoeveel geld is daarvoor beschikbaar en waar is dit in de begroting opgenomen? Zo neen, waarom niet?

4. Is er zicht op de toestand van het marine ecosysteem en hoe verhoudt zich dat tot de gewenste toestand in het kader van OSPAR? Welke inspanningen zouden nog geleverd moeten worden op de gewenste toestand te bereiken, en op welke wijze zal het kabinet dit gaan uitvoeren? Hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?

5. Bent u bereid in het kader van de conclusie van de CBD COP in Nagoya in 2010 inzake de toenemende dreigingen voor mariene biodiversiteit aanvullende maatregelen te nemen? Zo ja, op welke termijn en wijze, en welk budget is daarvoor beschikbaar? Zo neen, waarom niet?

6. Welke elementen van het mariene ecosysteem worden er op dit moment gemonitord, en welke niet? Zijn er al trends te ontdekken? Zo ja welke?

7. Wat wordt er concreet bedoeld met een substantiële verbetering in 2015 in het kader van de Kaderrichtlijn Water?

8. Wat zijn de oorzaken die bijdragen aan het lage percentage waterlichamen waar vis in een goede toestand verkeerd? Op welke wijze worden deze oorzaken aangepakt, en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?

9. Wat zijn de oorzaken die bijdragen aan het lage percentage waterlichamen waar overige waterflora in een goede toestand verkeerd? Op welke wijze worden deze oorzaken aangepakt, en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?

10. Wat zijn de oorzaken die bijdragen aan het lage percentage waterlichamen waar N/DIN in een goede toestand verkeerd? Op welke wijze worden deze oorzaken aangepakt, en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?

11. Waarom is er vanaf 2010 een dalende lijn in de uitgave ten behoeve van het netwerk spoor?

12. Waarom is er in 2011 € 6.982.000 euro begroot voor Mainport Schiphol en regionale Luchthavens terwijl meer dan 65% beleidsmatig nog niet is ingevuld? Waar wordt dit geld aan uitgegeven, en welke doelen worden daarmee nagestreefd?

13. Waarom is er in 2011 € 1.265.000 euro begroot voor Mainport Rotterdam en overige zeehaven terwijl 50% beleidsmatig nog niet is ingevuld? Waar wordt dit geld aan uitgegeven, en welke doelen worden daarmee nagestreefd?

14. Kunt u inzicht geven of de plannen van het nieuwe kabinet aangaande grenzen stellen en handhaven ook betrekkin hebben op milieu- en natuurgrenzen? Zo ja, op welke wijze wordt dit in de besluitvorming meegenomen? Zo neen, waarom niet, en waar heeft deze ambitie dan wel betrekking op?

15. Kunt u inzicht geven of de plannen van het nieuwe kabinet aangaande grenzen stellen en handhaven ook betrekking hebben op de reeds ondertekende Europese en internationale verdragen, zoals bijvoorbeeld OSPAR, KRM, KRW, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn? Zo ja, op welke wijze wordt hier invulling aangegeven? Zo neen, is dat dan niet meten met twee maten, hoe verantwoord u dit?

16. Hoe wordt concreet invulling gegeven aan het streven van het nieuwe kabinet om per terrein maximaal twee bestuurslagen bij hetzelfde onderwerp beschikken, bijvoorbeeld bij de Kaderrichtlijn Water?

17. Wordt het participatiebeleid van het vorige kabinet, de zogenoemde polderclubjes, door dit kabinet doorgezet? Zo ja, op welke wijze en wat kost dit?

18. Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de plannen van het nieuwe kabinet om de biodiversiteit op peil te houden met betrekking tot het aquatisch ecosysteem? Kunt hiervan concrete voorbeelden noemen, en hoeveel geld is hiervoor beschikbaar? Zo neen, waarom niet?

19. Waarom wordt door het nieuwe kabinet de kwaliteit van oppervlakte water net name in steden verbeterd, is de waterkwaliteit rondom landbouwgronden niet ernstiger, en op welke wijze wordt dit aangepakt? Welke maatregelen moeten de waterkwaliteit in steden verbeteren?

20. Op welke wijze wil het nieuwe kabinet de overheid weer bondgenoot van de burger maken als de beroepsmogelijkheden van de burger door het permanent maken van de CHW ernstig ingeperkt worden?

21. Op welke wijze wordt de fijnstofproblemtiek rondom wegen aangepakt als de maximum snelheden worden verhoogd en meer wegen worden aangelegd?

22. Hoeveel geld is er beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit? Waar wordt dit geld aan uitgegeven en waar is dat in de begroting opgenomen?

23. Hoeveel geld is er beschikbaar voor oplossen van files? Waar wordt dit geld aan uitgegeven en waar is dat in de begroting opgenomen?

24. Hoeveel geld is er beschikbaar voor het verbeteren van het openbaar vervoer? Waar wordt dit geld aan uitgegeven en waar is dat in de begroting opgenomen?

25. Op welke wijze worden de files aangepakt, als er geen kilometer heffing ingesteld wordt? is er sprake van de aanleg van nieuwe wegen en/of het verbreden van bestaande wegen? Zo ja, welke trajecten betreft dat?

26. Wat is het verwachtte effect van het invoeren van 130 km/u als maximumsnelheid op snelwegen op de mobiliteit? Is het waar dat hierdoor juist meer files zullen ontstaan? Zo ja, waarom wordt deze maatregel dan ingevoerd? Zo neen, volgens wie en waarop is dat gebaseerd? Op welke trajecten zal deze maximumsnelheid ingevoerd worden, en hoe verhoudt zich dat tot de luchtkwaliteit in deze regio’s?

27. De 500 miljoen die in het regeerakkoord wordt uitgetrokken voor investeringen in wegen en spoor, op welke wijze wordt deze geïnvesteerd? Hoeveel hiervan is beschikbaar voor investeringen in spoor, en hoeveel van dit geld gaat naar wegen?

28. Hoeveel geld is er beschikbaar voor bestedingen aan openbaar vervoer? Wordt hierop bezuinigd ten opzichte van vorig jaar, en ten opzichte van de begroting van het demissionaire kabinet voor 2011? Zo ja, hoeveel, waarop en waarom, en welk effect zullen deze bezuinigingen hebben op de mobiliteit?

29. Op welke wijze worden de grensregio’s beter bereikbaar gemaakt voor treinverkeer? Wordt hierbij ook gekeken naar aansluitingen aan netwerken van andere vervoersmaatschappijen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

30. Op welke wijze wordt het openbaar vervoer in Nederland minder afhankelijk gemaakt van fossiele brandstoffen, hoeveel geld is daarvoor beschikbaar en waar is dat in de begroting opgenomen?

31. Hoeveel geld wordt er uitgetrokken voor investeringen in de binnenvaart, waar wordt dit geld aan uitgegeven en waar is dit in de begroting opgenomen?

32. Op welke wijze wil het kabinet de milieudruk van de binnenvaart doen afnemen, welk budget is daarvoor beschikbaar en waar is dit in de begroting opgenomen?

33. Op welke wijze worden autobezitters aangemoedigd om de milieudruk van hun autogebruik te verminderen?

34. Kunt u nader toelichten wat er wordt bedoelt met dat bij het uitvoeren van het programma Hoogfrequent Spoor rekening wordt gehouden met de woon- en leefomgeving?

35. Hoeveel zal Schiphol mogen uitbreiden, en op welke termijn? Wat wordt er bedoelt met ‘de overheid ziet hierbij toe op een concurrerend kostenniveau”?
Op welke wijze wordt de geluidshinder van Schiphol teruggedrongen, en welke middelen zijn daarvoor beschikbaar? Is het denkbaar dat de geluidshinder van Schiphol nog verder toe zal nemen?

36. Wat wordt er concreet bedoelt met supersnelwegen, en welke concrete plannen heeft de regering hiervoor? Kan er meer toelichting op deze plannen gegeven worden, en kan daarbij ook een overzicht gegeven worden van de economische en ecologische kosten en baten van deze plannen?

37. Wat zijn bovenwettelijke inpassingen, met betrekking tot MIRT?

38. Op welke wijze wordt de kustwering versterkt, hoeveel geld is daarvoor beschikbaar, en wat zijn de ecologische gevolgen hiervan?

39. Hoe verhoudt de zin uit het regeerakkoord ‘Er komen geen nieuwe besluiten tot ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen” zich tot internationale, Europese en bilaterale afspraken? Wanneer dit strijdig is met elkaar, hoe verhoudt zich dat tot de zin “Het kabinet respecteert internationale verdragen”? Deelt u de mening dat het kabinet zich te houden heeft aan gemaakte afspraken met Vlaanderen, en aan Europese milieucompensatie afspraken? Zo ja, op welke wijze wordt daar uitvoering aan gegeven? Zo neen, waarom niet?

40. Kunt u toelichten wat er wordt bedoelt met ‘doelmatiger waterbeheer’? Op welke wijze is het huidige waterbeheer dan niet doelmatig, wat zijn daar de oorzaken van en op welke wijze wordt dit verbeterd? Hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?