Inbreng Feite­lijke Vragen bij begroting van het minis­terie LNV


14 oktober 2010

1. Hoeveel geld voor de bevordering van de verduurzaming van Noordzeevisserij, staat gereserveerd voor de MSC-certificering? Onder welke post is dit in de begroting opgenomen?

2. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de verduurzaming van de boomkorvloot? Onder welke post is dit in de begroting opgenomen?

3. Wat wordt er verstaan onder maatschappelijk aanvaarde duurzame visserijtechnieken met betrekking tot de boomkorvisserij en welke criteria worden hierbij gebruikt?

4. Wat wordt er bedoeld met nieuwe technologie om de aquacultuursector in staat te stellen een duurzame groei door te maken, welke criteria zijn hieraan verbonden?

5. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de nieuwe technologie die de aquacultuursector in staat stelt een duurzame groei door te maken? Onder welke post is dit in de begroting opgenomen?

6. Hoeveel geld wordt er in totaal in de visserijsector geïnvesteerd, en hoeveel geld daarvan gaat met een duurzaamheidseis gepaard? Waar zijn deze posten in de begroting opgenomen?

7. Hoeveel geld wordt er in de komende jaren uitgetrokken voor de sanering van de visserijvloot?

8. Wanneer en op welke wijze is het thema vissenwelzijn aan de orde in het kader van subsidiering? Bent u bereid dit onderwerp verder in het beleid door te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo
neen, waarom niet?

9. Met welke criteria wordt bepaald of visserij- en viskweekmethode milieuvriendelijk zijn? Wordt hierbij het effect van het vistuig op het ecosysteem en de afvalstromen meegerekend?

10. Welk deel van het onderzoeksbudget voor visserij gaat naar onderzoek voor betere vangst-, bedwelming- en dodingmethoden en waar is dit in de begroting opgenomen? Gebeurt er daarnaast nog ander onderzoek dat voor het welzijn van belang is? Zo ja, welk?

11. Bent u bereid om in Europees verband de dieronvriendelijkheid van de vangst-en dodingsmethode in de zee- en kustvisserij te agenderen en te pleiten voor een transitie naar meer diervriendelijker vangst-en dodingsmethode? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

12. Kunt u aangeven of er op de begroting 2011 budget gereserveerd is voor de beheerskant van een duurzame visserij en waar dit in de begroting is opgenomen?

13. Wordt er vanuit de overheid geld geïnvesteerd in Visstand Beheer Commissies? Zo ja, hoeveel en waar is dit in de begroting opgenomen?

14. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanwijzing van beschermde (natuur)gebieden op zee? Is hiervoor geld gebudgetteerd? Zo ja, hoeveel, waar is dit in de begroting opgenomen en waar wordt het geld precies voor gebruikt?

15. Op welke wijze vindt er monitoring van de visstand alsmede de staat van het ecosysteem in de Noordzee en Waddenzee plaats? Is hier budget voor gereserveerd? Zo ja, hoeveel, waar is dit in de begroting opgenomen en waar wordt het geld precies voor gebruikt? Zo neen, waarmee wordt dit dan gefinancierd?

16. Op welke wijze wordt de naleving van de Visserijwet gecontroleerd? Hoeveel budget is hiervoor beschikbaar, is dit afdoende en waar is dit in de begroting opgenomen?

17. Hebben de handhavingdiensten afgelopen jaar overtredingen van de Visserijwet geconstateerd? Zo ja, hoe vaak en wat voor soort overtredingen betrof dit?

18. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de uitvoering van Natura 2000? Waar in de begroting zijn deze budgetten opgenomen?

19. Hoeveel geld is er beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer? Waar is dit in de begroting opgenomen?

20. Wordt de uitvoering en effectiviteit van agrarisch natuurbeheer gecontroleerd en gemonitord? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

21. Welke budget is er beschikbaar voor de terreinbeherende organisaties in het kader van Natura 2000 en EHS? Aan welke voorwaarden is dit verbonden en waar is dit in de begroting opgenomen?

22. Op welke wijze wordt de naleving van de Natuurbeschermingswet gecontroleerd? Hoeveel budget is hiervoor beschikbaar, is dit afdoende en waar is dit in de begroting opgenomen?

23. Hebben de handhavingsdiensten afgelopen jaar overtredingen van de Natuurbeschermingswet geconstateerd? Zo ja, hoe vaak en wat voor soort overtredingen betrof dit?

24. Op welke wijze wordt de naleving van de Flora- en faunawet gecontroleerd? Hoeveel budget is hiervoor beschikbaar, is dit afdoende en waar is dit in de begroting opgenomen?

25. Hebben de handhavingsdiensten afgelopen jaar overtredingen van de Flora- en faunawet geconstateerd? Zo ja, hoe vaak en wat voor soort overtredingen betrof dit?

26. Op welke wijze wordt de naleving van de Boswet gecontroleerd? Hoeveel budget is hiervoor beschikbaar, is dit afdoende en waar is dit in de begroting opgenomen?

27. Hebben de handhavingsdiensten afgelopen jaar overtredingen van de Boswet geconstateerd? Zo ja, hoe vaak en wat voor soort overtredingen betrof dit?

28. Hoeveel geld is er vanuit POP2 beschikbaar? Op welke wijze en tussen welke onderwerpen worden de gelden vanuit POP2 verdeeld? Wordt hier vanuit Europa ondersteuning of voorwaarden bij gesteld?

29. Bent u bereid om met een plan van aanpak te komen om de lokale effecten op de biodiversiteit van de buitenlandse productie van agrarische producten, alsmede producten ten behoeve van de agrarische producten hier, op te stellen gezien onze verantwoordelijkheid inzake het afremmen van biodiversiteitverlies? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

30. Bent u van plan invulling te geven aan de aanbeveling van de Balans voor de Leefomgeving om bij de verduurzaming van de landbouw en visserij zorg te dragen dat er op de productiegronden ruimte voor biodiversiteit blijft? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

31. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten om de voortdurende achteruitgang van kwetsbare soorten en kwetsbare ecosystemen te stoppen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

32. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten om de bedreigde soorten die ook een lagere genetisch diversiteit hebben te beschermen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

33. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten om de voortdurende achteruitgang van open duin en heide ecosystemen te stoppen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

34. Op welke wijze heeft de voortdurende achteruitgang van open duin en heidegebieden geleid tot het nemen van maatregelen volgens de Natura 2000 voorschriften?

35. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten om de matige en onvoldoende kwaliteit van het oppervlaktewater volgens de KRW meetlat te verbeteren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

36. Is er informatie of monitoring aangaande de aanwezige genetische diversiteit van kleine wilde populaties? Op welke wijze neemt u dat in uw beleid gericht op het beschermen van biodiversiteit mee?

37. Op welke manier bent u van plan om de hoeveelheid Natura 2000-habitats met een gunstige staat van instandhouding van 8% structureel te verbeteren? Kunt u een overzicht geven van de passende maatregelen die sinds 2000 zijn genomen om de verslechtering tegen te gaan?

38. Kunt u een overzicht geven van de gerealiseerde verbeteringen in 2010 ten behoeve van migratiemogelijkheden voor vissen? Zo neen, waarom niet?

39. Op welke wijze vindt er een landelijke coördinatie, afstemming of ondersteuning plaats met betrekking tot het leefgebiedenbeleid? Ziet u hier mogelijkheden voor verbetering?

40. Hoe beoordeelt u de conclusie van de Balans voor de Leefomgeving dat agrarisch weidevogelbeheer niet effectief is? Bent u van plan dit beleid aan te scherpen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

41. Bent u voornemens om de internationale aansluiting van gebieden te verbeteren zodat soorten beter kunnen migreren? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

42. Bent u bereid met spoed de robuuste verbindingszones te begrenzen om zo het functioneren van de EHS veilig te stellen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

43. Zijn er mogelijkheden om via Europese gelden het tekort voor natuurbeheer aan te vullen? Zo ja, op welke wijze en staat u hier positief tegenover? Zo neen, waarom niet?

44. Hoe staat het met de geluidsbelasting op natuurgebieden? Bent u bereid deze belasting terug te dringen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

45. Bent u bereid een extra inspanning te verrichten om de voortdurende verdroging van natuurgebieden aan te pakken? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

46. Wat voor maatregelen vallen onder het kopje milieumaatregelen EHS, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn om vermesting en verzuring tegen te gaan?

47. Kunt u een overzicht geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot het Oostvaarderswold en hoeveel hier reeds in geïnvesteerd is?

48. Wat voor natuur wordt er ontwikkeld met de gelden in het kader van Project Mainport Rotterdam? Hoeveel draagt het havenbedrijf hier zelf aan bij?

49. Hoeveel geld is er beschikbaar voor het ganzenbeleid en waar is dit in de begroting opgenomen?

50. Mag het Faunafonds haar budget naar eigen inzicht gebruiken of zijn hier criteria aan verbonden?

51. Kunt u aangeven of het Koninklijk Huis landbouw- of natuursubsidies ontvangt? Zo ja, hoeveel en waar is dit in de begroting opgenomen?

52. Kunt u aangeven of het Koninklijk Huis in het kader van afschot gelden vanuit de overheid ontvangt? Zo ja, hoeveel en waar is dit in de begroting opgenomen?

53. Wat zijn de gevolgen van de korting op het budget van het faunafonds? Zal deze korting van het faunafonds betekenen dat het aandeel wat geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van alternatieven voor het afschieten van dieren gekort zal worden?

54. Zijn gelden uit het budget voor duurzaam ondernemen beschikbaar voor het ontwikkelen van alternatieven die gewasschade op dier- en milieuvriendelijke wijze kunnen voorkomen?

55. Kunt u aangeven hoeveel budget er is gereserveerd in het kader van beheer en schadebestrijding van soorten en waar dit in de begroting is opgenomen?

56. Kunt u aangeven hoeveel geld er vorig jaar is uitgetrokken in het kader van beheer en schadebestrijding van soorten?

57. Hoeveel geld is er voor 2011 aangemerkt voor de uitvoering van de verbetering van de samenwerking tussen betrokken diensten bij de handhaving van de regelgeving omtrent de handel in flora en fauna en natuurwetgeving?

58. Wat is het totaalbedrag wat wordt uitgegeven aan de verbetering van dierenwelzijn en over welke posten is dat verdeeld? Welke afrekenbare prestaties worden aan de uitgaven verbonden?

59. Kunt u per diergroep (landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, vissen, dieren in het wild, dieren in de vermaakindustrie) specificeren welk deel van de het budget ter verbetering van het dierenwelzijn aan hen wordt besteed?

60. Kunt u aangeven op welke wijze u invulling geeft aan het nationaal en internationaal optimaliseren van het welzijn en de gezondheid van dieren, welke afrekenbare prestaties u daarbij formuleert en welke budgetten hieraan zullen worden besteed?

61. Kunt u aangeven wanneer u zelf de regie gaat voeren over het beoogde dierenwelzijnsbeleid en het gepolder met betrokken sectoren achterwege zult laten zodat daadwerkelijk stappen gezet zullen worden die het welzijn van dieren daadwerkelijk vergroten?

62. Kunt u aangeven hoe uw doelstellingen ten aanzien van dierenwelzijn zullen leiden tot een daadwerkelijke verbetering van het welzijn van dieren in Nederland en hoe u deze ambities in cijfers gaat vatten?

63. Op welke wijze is in de begroting tegemoet gekomen aan de kritiek van de Algemene Rekenkamer over de begroting van 2010, met name waar het ging om het ontbreken van concrete en afrekenbare doelen?

64. Kunt u aangeven hoeveel geld er geraamd is voor per genoemde fiscale faciliteit? Welk aandeel van de totale belastinguitgaven maken deze faciliteiten uit?

65. U streeft naar een koppeling van maatschappelijke waarden en het GLB, hoe verhoudt zich dat tot accijnsvrije sierteelt en rode diesel? Vindt u dat deze subsidie op fossiele grondstoffen bijdragen tot de genoemde maatschappelijke waarden als milieu en natuur? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom geeft Nederland dan deze subsidie?

66. Deelt u de mening dat de juiste balans tussen ecologie en economie niet slechts bepaald zou moeten worden door belanghebbenden en de samenleving, maar zeker ook door de draagkracht van de aarde? Zo ja, op welke wijze is het beleid gericht op het verkleinen van de Nederlandse voetafdruk, en op welke wijze draagt het huidige beleid, gericht op het bereiken tussen compromissen tussen belanghebbenden daar aan bij? Deelt u de mening dat de indicator maatschappelijke appreciatiescore niet kan weergeven of de juiste balans getroffen is?

67. Welk budget is beschikbaar tbv innovatie in relatie tot de biobased economy? Waar is dit in de begroting opgenomen? Welke duurzaamheidscriteria worden er gesteld bij uitgaven ten behoeve van biobased economy?

68. Welke innovaties tellen mee voor de te behalen 14% bedrijven waar innovaties zouden moeten plaatsvinden, en op welke wijze wordt bepaald in hoeverre er aan het doel voldaan wordt?

69. Op welke wijze wordt regeldruk verminderd? Welk effect verwacht u van het verminderen van het toezicht op economische activiteiten voor het milieu en voor dierenwelzijn? Op welke manier worden deze effecten gemonitord, welk budget is daarvoor beschikbaar, en waar is dat in de begroting opgenomen?

70. Op welke wijze wordt het budget van art 21.12 verdeeld? Hoeveel geld is daaruit beschikbaar voor dierenwelzijn en waaraan zal dat uitgegeven worden?

71. Op welke wijze wordt de bezuiniging op het budget van art 21.12 ten opzicht van het budget voor dit artikel in 2010 gerealiseerd? Welke gevolgen voorziet u van deze bezuiniging, onder andere voor natuur, milieu en dierenwelzijn?

72. Hoeveel geld is er beschikbaar ter bevordering van de biologische landbouw? Op welke wijze wordt dit budget verdeeld?

73. Welke bestaande wet- en regelgeving moet naar u mening vernieuwd worden, en waarom?

74. In hoeverre wordt aan de steun voor jonge agrariërs voorwaarden verbonden om hun bedrijf duurzamer, waaronder diervriendelijker te maken? Wat zijn de minimumvoorwaarden om in aanmerking te komen voor steun?

75. Welk budget is beschikbaar voor het verlagen van het fosfaat- en het stikstofoverschot? Welke maatregelen worden daarvoor genomen, en welke concrete doelen worden nagestreefd? Waar is dit in de begroting opgenomen? Hoeveel dierrechten zouden er ongeveer in de concentratiegebieden uit de markt genomen worden voor dit budget, en welke reductie in milieuverontreiniging zou dit kunnen betekenen? Wanneer wordt de aangekondigde aanscherping van de mestwetgeving naar de Kamer gestuurd?

76. Kunt u aangeven op welke manier de bezuiniging op dierenwelzijn tot stand komt? Welke uitgaven zijn geschrapt, en welke gevolgen heeft dit voor het dierenwelzijn?

77. Hoeveel geld is er beschikbaar voor integraal duurzame stallen? Worden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie aangescherpt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

78. Hoeveel geld is er in 2011 beschikbaar voor aanschaf van en innovaties bij luchtwassers, en welke emissiereductie wilt u hiermee bereiken?

79. Zet u naast end of pipe maatregelen zoals luchtwassers ook in op systeemverandering van de van de veehouderij, zoals een krimp van de veestapel en het gebruik van lokale duurzame eiwitten, om de uitstoot van broeikasgassen van de intensieve veehouderij te verminderen? Zo ja, welk budget is daarvoor beschikbaar en waar is dit in de begroting opgenomen?

80. Hoeveel is de afgelopen twee jaar uitgekeerd voor dier- en milieuvriendelijke stallen en hoeveel bedrijven hebben zo’n uitkering gehad? Hoeveel bedrijven kunnen in 2011 steun krijgen? Waar is dit in de begroting opgenomen?

81. Op welke wijze wordt de belasting van bestrijdingsmiddelen omlaag gebracht in afwachting op nieuwe regelgeving, nu de nota en het convenant gericht op duurzame gewasbescherming afgelopen zijn? Welk budget is daarvoor beschikbaar, en hoe wordt dit verdeeld?

82. Deelt u de mening dat nu al duidelijk is dat de doelen van het convenant duurzame gewasbescherming niet gehaald worden, en de normen nog steeds ernstig overtreden worden, het noodzakelijk is om nu al nieuwe regelgeving in te voeren, en dat we niet moeten wachten op de uitkomsten van de evaluatie? Zo neen, waarom niet?

83. Waarom is voor 2011 geen geld vrijgemaakt binnen de LNV-begroting voor akkerrandenbeheer? Hoeveel geld uit het GLB is er hiervoor beschikbaar? Deelt u de mening dat de veelbelovende resultaten met betrekking tot reductie in het gebruik van bestrijdingsmiddelen het investeren in het uitrollen van de FAB-pilot zeer de moeite waard maken? Zo nee, waarom niet?

84. Hoeveel geld is beschikbaar voor het tegengaan van de bijensterfte? Welke maatregelen gaat u nemen om de bijen te beschermen? Waar is dit opgenomen in de begroting?

85. Welke doelen met betrekking tot het stimuleren van biologische landbouw streeft u na? Welke meetbare indicatoren kunt u geven voor de impuls van het aanbod van biologische producten?

86. Op welke wijze wordt getracht de glastuinbouw onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken, en welk budget is daarvoor beschikbaar? Worden de recente berichten over dat glastuinbouw slechter voor het milieu kan zijn dat import van ver, betrokken bij het innovatiebeleid in de glastuinbouw? Zo neen, waarom niet, en deelt u de mening dat het noodzakelijk is om de glastuinbouw snel werkelijk te verduurzamen om onze concurrentiepositie te behouden? Zo ja, op welke wijze, en wordt daarbij ook gekeken naar concepten zoals de Zonneterp?

87. Hoeveel geld wordt er bezuinigd op onderzoek voor de biologische landbouw, en waarom? Waar is dat in de begroting opgenomen?

88. Hoeveel geld is beschikbaar voor de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, en welke voortgang wilt u geboekt hebben aan het eind van 2011 bij het bereiken van het einddoel? Welke indicatoren zijn hiervoor opgenomen?

89. Welk budget is in 2011 beschikbaar voor pilots voor respectievelijk agrobiodiversiteit en duurzaam bodemgebruik?

90. Wanneer wordt uw visie op plantaardige eiwitten, zoals toegezegd in het AO Duurzaam Voedsel, naar de Kamer gestuurd? Welke budget is beschikbaar voor de uitvoering ervan, en waar is dat in de begroting opgenomen?

91. Kunt u aangeven welke prestaties u in 2011 zal realiseren, vertaald in de verkoop van duurzame producten en andere zichtbare effecten als gevolg van het beleid gericht op het vergroten van de kennis over de productie van voedsel bij burgers? Kunt u aangeven welke financiële investeringen daarmee zijn gemoeid en op welke wijze deze kennisvergroting wordt ingericht? Waar is dit opgenomen in de begroting?

92. Kunt u aangeven of er ook aandacht zal worden gegeven aan de negatieve aspecten van de productie van vlees en de veehouderij met betrekking tot dierenwelzijn, klimaat en milieuproblemen? Zo ja, waaruit blijkt dat dan en welke budgetten worden voor deze specifieke kennis vrijgemaakt? Waar is dit opgenomen in de begroting?

93. Kunt u aangeven of u bij het bevorderen van het kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon ook de meest dieronvriendelijke producten zal aanpakken en of u bereid bent bijvoorbeeld een dierenwelzijnsbodem in de markt te leggen en deze geleidelijk verder op te trekken?

94. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de uitvoering van de nota’s duurzaam voedsel en duurzame voedselsystemen? Kunt u de geplande uitgaven in het kader van deze nota’s verder specificeren? Welke afrekenbare doelen zijn hierbij gesteld voor 2011?

95. Is er geld beschikbaar voor promotiecampagnes voor vlees, zuivel en eieren? Zo ja hoeveel, en waarom? Waar is dit in de begroting opgenomen? Is er geld beschikbaar voor promotiecampagnes voor vleesvervangers en biologische producten? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet? Waar is dit in de begroting opgenomen?

96. Op welke wijze is de bezuiniging op art 25.11 Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon ingevuld? Welke consequenties heeft deze bezuiniging op het beleid?

97. Welk budget is beschikbaar voor de afgesproken reductie van antibiotica in de veehouderij? Op welke wijze wordt dit budget verdeeld, en waar is dit in de begroting opgenomen?

98. Kunt u aangeven of u bij de bewustwording van consumenten ook aandacht zult besteden aan de negatieve milieu- en gezondheidsaspecten van het eten van vlees en dierlijke eiwitten? Zo ja, op welke wijze gaat u deze aspecten van vlees onder de aandacht brengen, welke budgetten heeft u hiervoor gereserveerd en welke afrekenbare doelen heeft u hierover geformuleerd?

99. Welk budget is er beschikbaar voor het verduurzamen van productie en aanbod? Waar is dit in de begroting opgenomen? Welke afrekenbare doelen zijn hierbij gesteld voor 2011?

100. Welk budget is beschikbaar voor de subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven?

101. Hoeveel geld ontvangt het Voedingscentrum in 2011?

102. Welk budget is in totaal beschikbaar voor de transitie naar een duurzamer, plantaardiger consumptiepatroon, en waar is dat in de begroting opgenomen?

103. Welk budget is beschikbaar voor het tegengaan van voedselverspilling, en waar is dat in de begroting opgenomen?

104. Waarom bent u van mening dat de markt zelf verantwoordelijkheid kan dragen voor verduurzaming van productie en handel? Welke onderzoeken of duidelijke praktijkvoorbeelden steunen u in deze aanname? Hoe verhoudt zich dat tot het steeds maar goedkoper worden van onduurzaam voedsel en de blijvende meerprijs van duurzaam voedsel, waardoor in de praktijk van verduurzaming op het gebied van voedsel nog geen sprake is?

105. Welke concrete plannen heeft u om de transportkilometers van ons voedsel terug te brengen, en hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?

106. Hoeveel geld investeert LNV in onderzoek en subsidie aan gentechgewassen? Hoeveel geld is er beschikbaar voor duurzame alternatieve methoden van plantenveredeling, zoals marker assisted selection en biologische veredeling? Waar is dit in de begroting opgenomen?

107. Hoeveel geld is er beschikbaar voor nanotechnologie en hoe wordt dit geld verdeeld? Waar is dit in de begroting opgenomen?

108. Kunt u de sterk gestegen kosten van crisisorganisatie en –management in 2010 nader toelichten? Hoe redelijk is het te verwachten dat de uitgaven in 2011 relatief zoveel lager kunnen liggen? Hoe wordt dit budget in 2011 verdeeld?

109. Welk budget is beschikbaar voor het programma duurzame voedselsystemen, en welke indicatoren zijn daarvoor opgenomen?

110. Hoeveel geld gaat er naar publiek-privaat onderzoek aan de Wageningen UR? Kunt u daarbij specificeren bij hoeveel geld dit gaat om projecten met ggo’s, dierproeven en de intensieve veehouderij?

111. Hoe wordt de bezuiniging op 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie vormgegeven, en welke consequenties zal dit naar verwachting hebben?

112. Welke budget is beschikbaar voor onderzoek naar verbeteringen in het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij?
113. Hoeveel geld wordt er uitgetrokken voor projecten rondom kweekvlees?

114. Welk budget is er in 2011 beschikbaar voor milieu- en natuureducatie, en wordt hierbij ook aandacht besteed aan dierenwelzijn?

115. Welk budget is beschikbaar voor duurzaam bodembeheer, en hoe wordt dit verdeeld?

116. Hoeveel veehandelaren en veetransporteurs zijn er in Nederland en hoeveel doen er daarvan nu mee aan Dierwaardig Vervoer? Kunt u die deelname ook uitdrukken in aantallen jaarlijks
vervoerde dieren en het percentage hiervan nu onder Dierwaardig Vervoer worden vervoerd?

117. Welke acties worden er op het moment ondernomen en gepland om de fokkerijproblemen bij landbouwhuisdieren aan te pakken? Hoe wordt hierbij ingezet op het verbeteren van de natuurlijke weerstand van dieren tegen ziektes? Hoeveel geld is er in dit kader beschikbaar, en hoe wordt dit geld besteed? Waar is dit in de begroting opgenomen?

118. Welke concrete acties worden op dit moment ondernomen en gepland om ingrepen bij dieren in de bio-industrie uit te bannen? Hoeveel geld is er in dit kader beschikbaar, en hoe wordt dit geld besteed? Waar is dit in de begroting opgenomen?

119. Hoe wordt de zorgvuldigheid rondom het doden van dieren op dit moment gewaarborgd, en welke concrete plannen heeft u om dit in de toekomst te verbeteren? Wilt u in het beantwoorden van deze vraag ook concreet ingaan op het doden van pluimvee en op het ritueel onverdoofd slachten?

120. Kunt u aangeven hoe het staat met het onderzoek naar de kritische punten in het gehele traject van aanvoer tot aan verdoven en doden van varkens?

121. Kunt u aangeven of het onderzoek naar de alternatieven voor de huidige waterbadverdover van pluimvee reeds is afgerond? Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?

122. Welke initiatieven lopen er om ook voor andere diergroepen welfare quality welzijnsmonitors te ontwikkelen, zoals gedaan is in de pluimvee-, de varkens-, de rundvee- en de paardenhouderij? Wat is de stand van zaken omtrend het implementeren van de welfare quality monitor?

123. Waarvoor wilt u Welfare Quality gaan gebruiken? Preventieve toetsing nieuwe stal- en verzorgingssystemen, het laten onderbouwen van dierenwelzijnsclaims om onterechte claims tegen te gaan, gebruik bij modernisering wetgeving, opname in kwaliteitsborgingsprogramma’s, etc.?

124. Wat gaat u concreet doen om de huidige protocollen van Welfare Quality voor de praktijk hanteerbaar te maken en het gebruik in de praktijk te stimuleren?

125. Kunt u aangeven hoeveel zal worden bezuinigd op de VWA en AID? Kunt u aangeven in hoeverre dit gedekt zal worden door inverdieneffecten als gevolg van de fusie van VWA, AID en PD en hoeveel er daadwerkelijk bezuinigd wordt op toezicht en controle? Waar is dit in de begroting opgenomen?

126. Hoe groot blijft de handhavingscapaciteit voor het waarborgen van respectievelijk dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid, zowel bij de VWA als de AID?

127. Kunt u aangeven wat de effecten zullen zijn van de bezuinigingen op de VWA en AID voor het aantal mensen dat werkzaam is voor deze organisaties?

128. Hoe verhouden de bezuinigingen op de VWA en AID voor 2011 zich met de huidige reorganisatie van de VWA en AID? Zal er een herprioritering van de taken van de VWA en AID plaatsvinden?
129. Kunt u aangeven wat de effecten zullen zijn van de bezuinigingen op de VWA en AID met betrekking tot het toezicht op de naleving van regels op het gebied van dierenwelzijn?

130. Kunt u garanderen dat de bezuinigingen op de nieuwe VWA niet ten koste gaan van de z.g. vliegende teams voor toezicht en controle op veetransporten en slachterijen?

131. Kunt u aangeven hoeveel controles sinds oktober 2008 tot oktober 2010 op veetransporten zijn uitgevoerd, hoeveel overtredingen er daarbij zijn geconstateerd, wat het karakter van de overtredingen was (zoals papieren niet in orde, overbelading, geen of onvoldoende water/voer aan boord, etc.) en kunt u aangeven hoeveel en welke bestuurlijke maatregelen, resp. waarschuwingen, resp. strafrechtelijke straffen er zijn opgelegd danwel hoeveel procedures er nog lopen tegen transporteurs?

132. Wanneer worden de gegevens omtrent overtredingen in het veetransport openbaar en welke gegevens worden hierbij openbaar gemaakt?

133. Hoe staat het met het opstellen van heldere instructies met duidelijke checklisten voor de VWA-dierenartsen en practionairs? Waar staan deze openbaar op internet, of zijn ze alleen beschikbaar voor de VWA en wanneer worden ze dan openbaar?

134. Hoe staat het met het tegengaan van onvolledig rapporteren en het niet opstellen van dierenartsenverklaringen in situaties waarin dit wel zou moeten? Hoeveel dierenartsenverklaringen zijn er in 2008, 2009 en de 1e helft van 2010 opgesteld, waar hadden deze betrekking op, wat voor acties zijn hier op genomen en wat zijn de resultaten in termen van waarschuwingen, danwel bestuurlijke of juridische maatregelen?

135. Krijgen de VWA-dierenartsen en practionairs nu feed back op meldingen en onregelmatigheden?
Hebben practionairs nu ook toegang tot het intranet van de VWA met alle complete instructies en informatie? Zo nee, waarom nog niet en wanneer gaat dit gebeuren?

136. Is er nu weer permanent toezicht op de middelgrote en kleine slachterijen, of hoe wordt de kans op misbruik en fraude anders zo klein mogelijk gehouden?

137. Zijn er nu duidelijke instructies voor het welzijn bij het ter slachting aanbieden van ‘einde loopbaan fokrunderen en fokvarkens’ en waar staan deze openbaar op internet, of zijn ze alleen beschikbaar voor de VWA en wanneer worden ze dan openbaar?

138. Hoe vaak wordt een VWA-dierenarts of practionair geaudit en hoe vaak wisselt hij/zij van werklocatie, dit o.a. om gewenning aan misstanden of oneigenlijke druk te voorkomen?

139. Is er nu sluitend toezicht dat er geen export van wrak vee van export verzamelplaatsen plaats vindt? Hoe vaak is hiervoor in de afgelopen 2 jaar een dierenartsenverklaring opgesteld en hoe vaak heeft dit geleid tot bestuurlijke maatregelen en/of een strafrechtelijk onderzoek?

140. Er is in het verleden een flink tekort aan dierenartsen bij de VWA geconstateerd. Hoeveel dierenartsen werken er nu bij de VWA, hoeveel vacatures zijn er en hoe staat het met de invulling van die vacatures?

141. Heeft u al van de transportsector een plan ontvangen voor verbetering van de transportcondities op veewagens voor lange afstandstransporten. Zo nee, waarom niet en valt dit nog te verwachten? Zo ja, wat houdt het plan van de transportsector in en wanneer krijgt de kamer het ter besprekeing aangeboden?

142. Kunt u een overzicht geven van de export van mestbiggen in de afgelopen 5 jaar naar land van bestemming? Klopt het dat deze export nog steeds jaarlijks een groei laat zien, niet alleen naar Duitsland, maar ook naar veel verder weg gelegen bestemmingen? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling, mede in het licht van uw streven naar een duurzame veehouderij, met gesloten kringlopen?

143. Hoe staat het met uw voornemen uit de Nota dierenwelzijn om lange afstandstransporten naar Zuid, Midden en Oost Europa van mestbiggen terug te dringen? Wat heeft u en/of de sector hieraan tot nu toe gedaan en hoe denkt u de alsmaar groeiende exporten om te gaan buigen?

144. Kunt u een overzicht geven van het aantal pluimveeslachthuizen naar methode van bedwelming en kunt u aangeven wanneer er niet meer elektrisch bedwelmd wordt en wat er aan gedaan wordt om dit te bereiken?

145. Kunt u aangeven of er al cursussen erkend zijn voor Animal Welfare Officer en voor slachthuismedewerkers die met levend dieren omgaan, of wat er gedaan wordt om deze cursussen z.s.m. in te voeren?

146. Hoe staat het met het plan om voor de huisvesting en verzoring van melkrundvee een nationale wettelijke regeling te treffen voor de bescherming van het welzijn van deze dieren?

147. Kunt u een overzicht geven van de weidegang van melkrundvee in de afgelopen 8 jaar? Welke maatregelen lopen er momenteel om het behoud van weidegang te stimuleren?

148. Wat gaat u doen om bij verdere liberalisering van de zuivelsector een steeds verdergaand proces van schaalvergroting en intensivering met teloorgang van weidegang te voorkomen?

149. Hoe staat het met het onderzoek naar terugdringen van de incidentie van keizersnedes in de dikbilhouderij? Hoeveel jaar is er nodig om de incidentie tot minder dan 10% terug te brengen?

150. Hoe staat het met de uitvoering van het plan van aanpak antibioticagebruik in de vleesveesector?

151. Hoe staat het met het opzetten van onderzoek naar een zachte ligplek voor vleeskalveren?

152. Hoe staat het met het ontwikkelen van een welzijnsmonitor van kalveren, wordt deze ook geschikt gemaakt voor toepassing in de praktijk en wanneer gaat deze daadwerkelijk in de praktijk gebruikt worden?

153. Kunt u een overzicht van lopend en gepland nationaal en Europees onderzoek geven betreffende het stoppen met het castreren van beerbiggen en de mate waarin overheid en bedrijfsleven daaraan bijdragen?

154. Hoe wordt gecontroleerd dat supermarkten nu inderdaad varkensvlees verkopen afkomstig van tomen biggen waarvan de beertjes niet onverdoofd zijn gecastreerd? Kunt u ook controleresultaten geven?

155. Hoeveel controles hebben er de afgelopen vijf jaar op de naleving van het Varkensbesluit plaatsgevonden, wat zijn de meest voorkomende 5 geconstateerde overtredingen, welke bestuurlijke en/of strafrechtelijke sancties zijn er op gelegd?

156. Wat is er gedaan en gaat er nog gedaan worden om Duitsland zover te krijgen dat men Nederlandse varkens zonder slaghameren accepteert en wanneer wordt dit onderwerp met succes afgerond?

157. Blijft u bij uw voornemen om als interpretatie van de bezettingsdichtheid in het Vleeskuikenbesluit voor de berekening van het bruikbare oppervlakte voor de vleeskuikens 1,7% af te trekken van de totale oppervlakte van de stal, als zijnde de ruimte die ingenomen wordt door voerbakken en drinklijnen? Als u van dit voornemen wil afwijken en toegeeft aan de sector, wat is daarvoor de juridische en wetenschappelijke onderbouwing?

158. Op welke wijze denkt u de huidige doelstellingen voor het bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn te stimuleren als het budget hiervoor in 2011 de helft is van het budget in 2010?

159. Is in 2010 het streefpercentage bedrijven dat voldoet aan wettelijke eisen ten aanzien van dierenwelzijn van tenminste 70% gehaald en denkt de minister het streefpercentage van 80% in 2011 te halen? Hoe wordt het nalevingspercentage gemeten?

160. Kunt u aangeven hoe het staat met de toegezegde regelgeving omtrent de positieflijst?

161. Kunt u aangeven wanneer de toegezegde regelgeving over het welzijn omtrent dieren in circussen naar de Kamer wordt gestuurd?

162. Hoe wordt het dierenwelzijn op de BES-eilanden gewaarborgd? Gaat de gezondheids-en welzijnswet, respectievelijk de Wet Dieren ook daar gelden? Zo ja, wie zal de wetgeving handhaven, en op welke wijze? Hoeveel gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren worden er op de BES-eilanden gehouden?

163. Kunt u aangeven welke stappen u onderneemt om tot een Europees verbod op het fokken van nertsen te komen? Wanneer en hoe zal u dit onderwerp aankaarten in EU verband?

164. Zijn de uitkomsten van de evaluatie van het Europees beleid voor dierenwelzijn reeds beschikbaar?

165. Wanneer wordt in EU verband worden gesproken over het nieuwe EU actieplan? Heeft u hier al over overlegd met de Commissie en/of andere lidstaten? Zo ja, wat was de inhoud van dit overleg?

166. Kunt u aangeven of er geld beschikbaar is voor het “integrated pest managment” systeem, wat uitgaat van het voorkomen in plaats van het bestrijden van dierplagen?

167. Kunt u aangeven hoeveel geld in 2011 beschikbaar is voor het uitvoeren van het kwaliteitsprotocol voor het opvangen van wilde dieren en uit welke post wordt dit geld gehaald?

168. Kunt u aangeven hoeveel geld er wordt vrijgemaakt voor onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven?

169. Kunt u aangeven hoeveel geld er beschikbaar is voor de handhaving van de regelgeving omtrent CITES? Welke kennis is vereist van de ambtenaren die zich bezig houden met de handhaving van CITES regelgeving?

170. Kunt u aangeven of het nalevingsonderzoek over ritueel slachten inmiddels is afgerond? Zo ja, wat is de uitkomst van het onderzoek?

171. Kunt u aangeven of u al overleg heeft gehad met belanghebbende religieuze organisaties, de Dierenbescherming en de KNMVD over het rapport ‘Ritueel slachten en het welzijn van dieren’? Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? Zo neen, waarom niet en wanneer verwacht u dat dit overleg plaatsvindt?

172. Hoe, hoe vaak en door wie wordt in 2011 gecontroleerd op de naleving van de normen van het Vleeskuikenbesluit?

173. Is er geld beschikbaar voor het natuurbeheer op de BES-eilanden? Zo ja, hoeveel, waar is dit in de begroting opgenomen en is dit geld gelabeld? Zo nee, op welke wijze wordt dan verwacht dat er een effectieve natuurbescherming kan plaatsvinden?

174. Bent u voornemens om de regeling voor de Nationale Nederlandse Parken aan te passen opdat natuurtypes die voorkomen op de BES-eilanden ook onder deze regeling kunnen vallen? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

175. Bent u van plan de problemen als erosie, exoten en te hoge begrazingsintensiteit op de BES-eilanden op te lossen door kennisuitwisseling of beleid? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

176. Op welke wijze gaan de Natuurbeschermingswet en de Flora en faunawet op de BES-eilanden worden geïmplementeerd?

177. Op welke wijze wordt de visserij gereguleerd op de BES-eilanden?