Bijdrage Partij voor de Dieren over de 1e Voort­gangs­rap­portage Groot Project EHS


9 oktober 2008
 1. Kan puntsgewijs aangegeven worden op welke wijze in de eerste voortgangsrapportage rekening is gehouden met de kwalitatieve uitgangspunten die de commissie LNV heeft geformuleerd in haar uitgangspuntennotitie (paragraaf 1.1)?
 2. Hoe is de juistheid en betrouwbaarheid van de voortgangsgegevens (financieel en niet-financieel) die door de provincies zijn aangeleverd gewaarborgd? Zijn de voorziene accountantsverklaringen bij de ILG-rapportages van de provincies goedkeurend van aard? Zo niet, wat zijn eventuele problemen?
 3. Kan de Kamer zo snel mogelijk de ILG-voortgangsrapportages 2007 van de provincies ontvangen?
 4. Wanneer zal het project Nulmeting op kaart zijn afgerond en in welke voortgangsrapportage zal daarmee voor het eerst de relevante informatie over de restanttaakstelling (en informatie over ruilgronden, onder handen werk) beschikbaar zijn?
  Op welke wijze gaat het project Nulmeting op kaart precies ‘bijdragen tot het eenduidig maken van onderscheid van beheer binnen en buiten de EHS’? Wanneer zal het onderscheid tussen beheer binnen de EHS en buiten de EHS op een juiste manier in de voortgangsrapportages worden weergegeven?
 5. Waarom zijn, in afwijking van de uitgangspuntennotitie EHS van de commissie LNV, voor de verwerving, inrichting en beheer geen meerjarige gegevens (grafisch) opgenomen? Waarom is hiervoor niet aangesloten bij de grafische voorbeelden in de uitgangspuntennotitie?
 6. Wanneer zal de nieuwe beheersystematiek van de provincies, ter vervanging van het huidige Programma Beheer, een feit zijn?
 7. Welke concrete acties gaan de minister en LNV en V&W ondernemen om de benodigde extra inspanningen te bewerkstelligen voor respectievelijk de programma’s ICES-natte natuur, NURG en Maaswerken? Is per programma een actieplan beschikbaar?Welke concrete acties gaan de minister en LNV en V&W ondernemen om de benodigde extra inspanningen te bewerkstelligen voor respectievelijk de programma’s ICES-natte natuur, NURG en Maaswerken? Is per programma een actieplan beschikbaar?
 8. Waarom tellen de onderdelen van de ICES natte natuur (1a, 1b, 1c) in figuur 7 niet op tot het totaal ICES-natuur van 6.500 ha.?
 9. Kunt u aangeven of u bij de realisatie van de EHS onverkort vasthoudt aan de bestaande taakstelling van het aantal hectares om te zetten landbouwgrond in natuur?
 10. Kan de minister uitgebreider ingaan op de hoeveelheid hectares die door de provincies zijn aangepakt met het oog op het verbeteren van de milieucondities (verdroging, verzuring en vermesting) en de specifieke problemen in de voortgang? Hoe beoordeelt de minister de voortgang op dit terrein en wat kan daar aan worden gedaan?
 11. Welke rol speelt de beoogde nieuwe beheerssystematiek voor de EHS in de midterm review van het ILG? Zal er voldoende ervaring zijn opgedaan om hierop in de midterm review in te gaan?
 12. Wanneer zal het nieuwe monitoringprotocol voor de kwaliteitsturing gereed zijn en wanneer zal deze gegevens genereren die opgenomen kunnen worden in de voortgangsrapportages EHS?
 13. Hoe beoordeelt de minister op dit moment de kwaliteit van de provinciale voortgangsrapportages, mede in het licht van de informatievoorziening over het groot project EHS aan de Kamer? Welke verbeteringen zullen worden doorgevoerd voor de volgende voortgangsrapportages? Zullen over 2008 wel alle provincies rapporteren over de voortgang in de aanleg van de robuuste verbindingen?
 14. Wat is het oordeel van de minister over de grote variëteit in aanpak tussen provincies als het gaat om de begrenzing van de robuuste verbindingen?
 15. Kan aangegeven worden op welke wijze (wie, wat en wanneer) de minister met de provincies zal bezien hoe knelpunten in de realisatie van de robuuste verbindingen kunnen worden opgeheven en processen kunnen worden versneld?
 16. Kan de minister aangeven welke van de 14 prioritaire knelpunten uit het MJPO naar verwachting wel en welke niet in 2010 opgelost zullen zijn? Wat gaat de minister doen om deze prioritaire knelpunten alsnog op te lossen en op welke termijn?
 17. Kan de minister nog eens aangeven wat de concrete doelstellingen zijn voor de planologische bescherming van de EHS, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het rijks, provinciaal en gemeentelijke ruimtelijke ordeningsniveau? In welke jaar moeten respectievelijk provincies en gemeenten de EHS planologisch hebben vastgelegd in hun streekplannen en bestemmingsplannen en met welk beschermingsregime? Zijn de doelstellingen die hiervoor in de Nota Ruimte zijn geformuleerd nog steeds actueel, en zo ja, het staat het met de voortgang daarvan?
 18. Welke ideeën heeft het kabinet omtrent de planologische doorwerking van de Rijksuitgangspunten voor de bescherming van de EHS via de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte (die in 2009 aan de Kamer zal worden aangeboden) naar het gemeentelijke bestemmingsplanniveau?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren feitelijke vragen over de VROM-begroting

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat initiatiefwet verbod nertsenfokkerij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer