Bijdrage Partij voor de Dieren aan feite­lijke vragen­ronde over het jaar­verslag 2007 van het minis­terie van OCW


28 mei 2008

Nr. Vraag

  1. Kunt u aangeven welke posten in het jaarverslag betrekking hebben op dierproeven, het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven en/of de ontwikkeling van de kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven?

    Kunt u aangeven hoeveel op deze posten is uitgegeven voor dierproefgerelateerde zaken?
  2. Kunt u aangeven welk deel van het bedrag dat in 2007 is uitgeven aan genomicsonderzoek via het NGI (22,3 miljoen) is besteed aan het daadwerkelijk ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven?

    Op welke wijze worden de resultaten/bevindingen van deze onderzoeken openbaar gemaakt en in hoeverre worden deze gedeeld met overige onderzoeksinstituten? Bent u bereid eventuele hier uit voort komende rapportages aan de Kamer te sturen?