Bijdrage Partij voor de Dieren aan de feite­lijke vragen­ronde n.a.v. het rapport van de ARK over de verant­woording 2007


28 mei 2008

Nr. Vraag

 1. Kunt u aangeven waarom slechts vijf van de doelstellingen ter bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaraden en dierenwelzijn zijn uitgewerkt in instrumenten?
 2. Kunt u aangeven waarom veel van deze instrumenten niet specifiek en/of meetbaar zijn geformuleerd?
  Kunt u aangeven op welke wijze u verbeteringen aan gaat brengen in het meetbaar en specifiek formuleren van instrumenten om wel duidelijk te maken welke prestaties u in 2008 gaat leveren?
 3. Kunt u aangeven op welke wijze u de kabinetsdoelstelling om in te zetten op het ontwikkelen en demonstreren van nieuwe diervriendelijke stalconcepten en houderijsystemen gaat concretiseren en specifiek meetbaar gaat maken?
  Kunt u aangeven op welke concrete doelstellingen de Kamer u in 2008 af kan rekenen?
 4. Kunt u aangeven hoe u de doelstelling dat LNV duurzame manieren van produceren en consumeren gaat stimuleren gaat concretiseren en meetbaar maken?
  Kunt u aangeven welke instrumenten worden ingezet en op welke wijze wordt gemeten of de prestaties van uw ministerie overeenkomen met de gestelde ambities ten aanzien van duurzame productie en consumptie?
 5. Deelt u de mening van de Algemene Rekenkamer dat voor de doelstelling '70% naleving dierenwelzijnsnormen' geen betrouwbaar meetinstrument beschikbaar is?
 6. Kunt u aangeven hoe de nieuwe doelstelling van 5% integraal diervriendelijke stallen zich verhoudt tot de oude doelstelling van 70% naleving van welzijnsnormen?
 7. Deelt u de mening van de Algemene Rekenkamer dat de verandering van de formulering van de (indicator voor) de dierenwelzijnsdoelstelling het inzicht in de voortgang in hetgeen is bereikt naar een grotere mate van dierenwelzijn bemoeilijkt?
 8. Gaat u werken aan een definitie voor 'integraal duurzame stallen'? Zo ja, wanneer is deze definitie klaar? Zo neen, waarom niet?
 9. Gaat u werken aan een verduidelijking van de relatie tussen het percentage 5% integraal diervriendelijke stallen en 70% naleving van de welzijnsnormen? Zo ja op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 10. Op welke wijze gaat u verbetering aanbrengen in de meetbaarheid en verdere concertisering van de kabinetsdoelstelling om het welzijn van dieren te verbeteren?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan Schriftelijk Overleg over Nederlandse inzet High Level Conference Rome

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan feitelijke vragenronde n.a.v. de verantwoording 2007 door LNV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer