Bijdrage Partij voor de Dieren aan Schrif­telijk Overleg over Neder­landse inzet High Level Confe­rence Rome


27 mei 2008

De Partij voor de Dieren heeft met verbazing kennis genomen van de brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse inzet en het ambitieniveau tijdens de High Level Conference on World Food Security and the Challenges of Climate Change and Bioenergy, die de FAO van 3 tot 5 juni in Rome organiseert.

De Partij voor de Dieren betreurt dat de ministers er in hun brief geen blijk van geven de negatieve gevolgen van de veehouderij onderdeel te maken van de Nederlandse inzet om te komen tot een politieke verklaring.

Juist de veehouderij en de daarmee samenhangende grootschalige consumptie van dierlijke eiwitten in westerse landen is een belangrijke veroorzaker van de wereldvoedselproblematiek, heeft een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen en heeft meer negatieve gevolgen dan de grootschalige productie van biomassa voor biobrandstoffen. De leden Partij voor de Dierenfractie vragen zich af of de bewindslieden deze mening delen.
De Partij voor de Dieren verzoekt de ministers van LNV en OS tijdens de conferentie ook de gevolgen van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten bij de andere deelnemers onder de aandacht te brengen en bij het opstellen van de politieke verklaring er op aan te dringen dat inzetten op matiging van de consumptie van dierlijke eiwitten in Westerse landen een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling, de aanpak van het klimaatprobleem en het voorkomen van voedselcrises.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie vragen zich af waarom de onlangs aan de Kamer toegezonden brief van de ministers Cramer en Koenders over de Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling (DGM/BREM2008050615) niet is betrokken bij de voorbereiding van de Nederlandse inzet tijdens de FAO conferentie. De Partij voor de Dieren wil weten waarom de bewindslieden niets hebben gedaan met de volgende zinsnedes uit de brief:

  • ‘productie van dierlijke eiwitten (vlees en zuivel) legt een groot beslag op het ecosysteem, onder meer door ruimtebeslag, effecten op biodiversiteit, grootschalig gebruik van water en broeikasgasemissies’ ;
  • ‘export van veevoeder … leidt in sommige gebieden tot niet-duurzame productie die ten koste gaat van mens en milieu’;
  • ‘De mondiaal toenemende consumptie zal, bij ongewijzigd beleid, de druk op ecosystemen doen toenemen en is van invloed op de voedselzekerheid. Om hier oplossingen voor te bieden is niet alleen een efficiëntere productie nodig, maar naar verwachting ook een transitie in de consumptie van dierlijke eiwitten naar duurzaam geproduceerde dierlijke en plantaardige eiwitten’.

De leden van Partij voor de Dierenfractie willen weten of de bewindslieden bereid zijn de, door dit kabinet erkende, negatieve aspecten van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten onder de aandacht te brengen van de andere deelnemers tijdens de FAO conferentie.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de bewindslieden kansen laten liggen tijdens de FAO conferentie wanneer geen aandacht wordt besteed aan de negatieve gevolgen van de grootschalige consumptie van onduurzame eiwitten in westerse landen en zij vragen zich af of de bewindslieden deze mening delen.

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zouden een toezegging willen ontvangen dat de bewindslieden zich in zullen zetten om het belang van een transitie naar de consumptie van duurzame eiwitten op te nemen in het beoogde politieke akkoord. En als deze toezegging niet kan worden gegeven stellen deze leden het op prijs de reden daarvoor te ontvangen.

Voorts hebben de leden van de Partij voor de Dieren nog een aantal specifieke vragen ten aanzien van thema’s die tijdens de conferentie aan bod zullen komen:

  • Is de gestegen vraag naar dierlijke producten en de grootschalige productie van vlees en dierlijke eiwitten een oorzaak van de voedselcrises? Zo ja, in welke mate en welke ontwikkelingen zijn daarin te verwachten? Zo neen, kunnen de bewindslieden dit toelichten?
  • Zal de berekening van de FAO dat bij gelijkblijvend beleid de mondiale vraag naar vlees in 2050 zal zijn verdubbeld onderdeel zijn van de conferentie? Zal worden ingegaan op de negatieve effecten die dit zal dit hebben op de beschikbaarheid van voedsel voor armen, de toegang tot water, de druk op landbouwgronden, het verlies van biodiversiteit en de uitstoort van broeikasgassen? Zullen oplossingsrichtingen worden besproken?
  • Zal tijdens de conferentie worden ingegaan op het feit dat minder dan 2% van het landbouwareaal wordt ingezet voor de productie van biobrandstoffen en dat 80% van het landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van veevoer en graaslanden voor de veehouderij? Wat zal daarbij de insteek zijn van de Nederlandse regering als het gaat om het waarborgen van de voedselzekerheid in relatie tot het landgebruik door de veehouderij?
  • Zal tijdens de conferentie worden ingegaan op het feit dat meer dan 40% van de wereldgraanoogsten en 75% van de totale sojaproductie wordt gebruikt als veevoer? Wat zal op dit punt de insteek zijn van de Nederlandse regering als het gaat om het waarborgen van de voedselzekerheid in relatie tot de inefficiënte productie van dierlijke eiwitten?
  • Zal in het derde spoor van het in de brief genoemde vijfsporenbeleid ook aandacht zijn voor de productie en consumptie van duurzame eiwitten en de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon en op welke wijze wordt dit onder de aandacht gebracht van de andere deelnemende landen?
  • Zal in de Nederlandse inzet aandacht zijn voor de noodzaak tot matiging van consumptie in het licht van een eerlijke verdeling van voedsel en goederen tussen alle wereldburgers?
  • Zullen in de internationale afspraken over biobrandstoffen die Nederland wil maken de Cramer-criteria leidend zijn en als voorwaarde gelden of neemt de Nederlandse regering genoegen met versoepeling van de criteria als er te weinig draagvlak is bij andere landen om aan alle Cramer-criteria te voldoen?

Interessant voor jou

Bijdrage initiatiefwetsvoorstel raadgevend referendum EU grondwet

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan de feitelijke vragenronde n.a.v. het rapport van de ARK over de verantwoording 2007

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer