Vragen Wassenberg/Vestering over een sneltest voor het detec­teren van vogel­griep onder in het wild levende dieren


Indiendatum: sep. 2022

Vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een sneltest voor het detecteren van vogelgriep onder in het wild levende dieren

  1. Kent u het bericht ‘Dierenambulance ontdekt sneltest vogelgriep en redt daar talloze dieren mee: ‘Het begon als een grapje’’? [1]
  2. Klopt het dat de Dierenambulance De Ronde Venen gebruik maakt van Sars-cov-2-sneltesten (corona) en influenza (A/B)-sneltesten om onder in het wild levende dieren vogelgriep op te sporen en op deze manier snel vast te stellen of een dier opgevangen moet worden of niet? Zo ja, wat is uw eerste reactie hierop?
  3. Kunt u aangeven hoe betrouwbaar de corona- en influenzasneltesten zijn voor het opsporen van vogelgriep en hoeveel mogelijk vals positieve uitslagen er zijn? Indien dit niet bekend is, bent u bereid om een pilot te financieren waarin onafhankelijke wetenschappers, virologen, dierenartsen en dierenambulances onderzoeken hoe effectief en betrouwbaar het gebruik van corona en influenza sneltesten is bij het opsporen van de vogelgriep en wat de mogelijke voor- en nadelen zijn van deze methode? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
  4. Bent u het ermee eens dat een sneltest voor vogelgriep een maatschappelijke meerwaarde heeft, omdat het niet alleen helpt om meer dieren te redden, maar ook omdat het bijdraagt aan het beter en sneller in kaart brengen van de omvang en het gevaar van vogelgriep onder in het wild levende dieren voor mensen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden en in ieder geval vóór het commissiedebat Zoönosen en dierziekten van 13 oktober 2022?

[1] https://www.ad.nl/woerden/dierenambulance-ontdekt-sneltest-vogelgriep-en-redt-daar-talloze-dieren-mee-het-begon-als-een-grapje~a813e3bd/